بيمارستان آموزشي ودرمانی بوعلي سينا
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۸ تير
br ENGLISH
در باره ما

 تاريخچه :  

كتابخانه مركز آموزشي درماني بوعلي سينا داراي سالن مطالعه و مخزن بصورت باز مي­باشد. اين كتابخانه يكي از غني ترين كتابخانه ­هاي تخصصي و فوق تخصصي كتب پزشكي، پرستاري و مامايي و… را در خود جاي داده است و به مساحت 180 مترمربع در طبقه دوم ساختمان آموزش جنب سالن كنفرانس واقع شده است. دسترسي به قفسه ها براساس سيستم باز است بوده و براي كليه مراجعين قابل دسترسي مي باشد.

 جامعه كاربران كتابخانه:

كاربران كتابخانه عبارتند از: اعضاي هيأت علمي و پرسنل مجموعه دانشگاه و دانشجويان پزشكي، پيراپزشكي و دانشجويان پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و  كارورزان پزشكي ،پرستاري و مامايي دانشگاه آزاد اسلامي و  و پزشكان شاغل در شهر ساري

 

 اهداف و  ماموريت كتابخانه:

1.       شناسايي نيازهاي اطلاعاتي اساتيد، دانشجويان و كاركنان       

2.       فراهم آوري منابع و اطلاعات علمي موردنياز كاربران

3.       راهنمايي و آموزش مراجعان در بازيابي و استفاده از منابع    

4.       اطلاع رساني در حوزه هاي موضوعي مربوط

 

چشم انداز كتابخانه :

  با توجه به افزايش رشته ها و مقاطع تحصيلي در سالهاي اخير، رشد تعداد دانشجويان و ساير كاربران كتابخانه و گسترش فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي در تمامي زمينه ها و افزايش نياز اطلاعاتي كادر درماني در حوزه خدمات بيمارستاني، ايجاد تحول در امكانات، خدمات و فضاي كتابخانه، امري ضروري و اجتناب ناپذير است. لذا كتابخانه مركز  مصمم است با تعالي امكانات و خدمات خود و با ايجاد محيطي مناسب، ضمن توسعه خدمات به كاربران و ساير ذينفعان و جلب رضايت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امكانات كتابخانه را تحقق بخشيده و نسبت به تأمين منابع و اطلاعات مورد نياز مراجعين به طور مؤثر و سازنده اقدام نمايد.

 

گزارش عملكرد ساليانه كتابخانه در سال 97: 

1398/07/06
Powered by DorsaPortal