بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ سه شنبه ۳۰ شهريور
br ENGLISH
معرفي معاونت

شرح وظايف :

Ø     برنامه ريزي ساليانه فعاليت هاي آموزشي و تشكيل كميته هاي آموزشي و پژوهشي بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي مربوط و كنترل و نظارت به منظور پايش و ارزشيابي آن‌ها

Ø     پيشنهاد طرح هاي مربوط به بهينه كردن تكنولوژي و امكانات آموزشي به مقام ذيربط و تعيين هزينه لازم جهت درخواست بودجه آن‌ها

Ø     نظارت بر حضور و فعاليت هاي اعضاء هيأت علمي در بخش هاي آموزشي بيمارستان به منظور ارتقا بهبود كيفي فعاليت هاي آموزشي و به منظور ارزشيابي اعضاء هيأت علمي

Ø     نظارت و ارزيابي كيفيت آموزشي در بخش هاي آموزشي و نحوه كاربرد امكانات در بخش هاي مذكور

Ø     نظارت بر عملكرد واحد H-EDO ، واحد آموزش، واحد سمعي و بصري و كتابخانه بيمارستان

Ø     نظارت بر اجراي استانداردهاي اعتباربخشي آموزشي

Ø     نظارت بر اجراي موازين اسلامي و اخلاق پزشكي و ايجاد محيط مناسب و فضاهاي آموزشي و همچنين امور رفاهي آموزش گيرندگان و انطباق آنها با مقررات آموزشي مربوط و صدور معرفي نامه و گواهي هاي لازم

Ø     كنترل معرفي نامه هاي افراد آموزش گيرنده و هماهنگي در نحوه تقسيم آن ها و معرفي به بخش‌هاي آموزشي بيمارستان با توجه به ضوابط و استانداردهاي مربوط

Ø     ارتباط و هماهنگي با واحدهاي ذيربط و تنظيم گزارش فعاليت هاي آموزشي بيمارستان جهت انعكاس به مراجع مسؤل

Ø     نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي دستياران و فراگيران مركز

Ø     نظارت بر اجراي انجام برنامه مقررات آموزشي  
1398/04/19
Powered by DorsaPortal