بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ پنج شنبه ۱ مهر
br ENGLISH
ثبت نام و عضويت

 ماده 2.شرايط عضويت

افراد ذيل مي توانند عضو كتابخانه كتابخانه بيمارستان فاطمه الزهرا شوند:

الف-اعضاي هيئت علمي دانشگاهاعم از رسمي، پيماني ،رسمي-آزمايشي و حق التدريس
 
 ب- دانشجويان دانشكده ، مركزآموزشي و درماني و مراكز تحقيقاتي

ج- كارمندان رسمي، رسمي -آزمايشي و پيماني بيمارستان

د. دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي كه دربيمارستان بخش دارند.
 
ح.  اينترن ها و استاژرها كه  در بيمارستان بخش دارند.

 

ماده 2:مدارك لازم براي صدور كارت عضويت كتابخانه:

- دانشجويان: معرفي نامه از آموزش دانشكده يا مركز آموزشي و درماني يامركز تحقيقاتي بهمراه دوقطعه عكس و تكميل فرم عضويت

 ب- اعضا هيئت علمي: معرفي از كارگزيني محل كار بهمراه2قطعه عكس و تكميل فرم عضويت

 ج- كارمندان: معرفي نامه از كارگزيني مربوطه بهمراه 2قطعه عكس و تكميل فرم عضويت

ماده 3. مدت اعتبار كارت عضويت

براي دانشجويان تا زمان اعتبار كارت دانشجويي بوده و براي پرسنل و اعضاء هيئت علمي تا زمان معرفي جهت تسويه حساب از كارگزيني خواهد بود.

 
 


1398/11/08
Powered by DorsaPortal