بيمارستان آموزشي فاطمه الزهرا (س) ساري
۱۴۰۰ شنبه ۲۷ شهريور
br ENGLISH
مقررات جريمه ديركرد، خسارت و تسويه حساب
ماده 4 جريمه ديركرد و خسارت: 
1. تذكر شفاهي بعد از اولين تاخير( حداكثر يك هفته)
2.محروميت استفاده از امانت كتاب بعد از دومين تاخير دوبرابر زمان تاخير مي باشد.
3. دانشجويي كه مرتبه سوم مرتكب تاخير شده است براي يك نرم تحصيلي به وي كتاب امانت داده نخواهد شد. شروع اين
زمان بنا به تشخيص كتابدار مسئول خواهد بود.
4. تخلفات اعضاء هيئت علمي توسط كتابدار مسئول پس از دو بار يادآوري كتبي به امانت گيرنده، ودر صورت عدم عودت
كتاب به رياست دانشكده يا مركز آموزشي درماني يا مركز تحقيقاتي گزارش مي شود. و رئيس مربوطه گزارش را به
معاونت اداري و مالي جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال مي نمايد و بعد از آن پرداخت حقوق اعضاء هيئت علمي منوط
به ارائه برگ تسويه حساب از كتابخانه خواهد بود.
5. تخلفات كارمندان مشابه دانشجويان است ولي گزارش به كارگزيني واحد متبوع جهت درج در پرونده پرسنلي صادر مي شود. -
كارمند خاطي پس از سه بار تخلف در طول سال به مدت شش ماه از عضويت در كتابخانه محروم خواهد شد.
تبصره: تا زماني كه كليه كتب تاخيري به كتابخانه عودت داده نشود كتاب جديد به صاحب كارت امانت داده نخواهد شد.

ماده 5 كتبي كه توسط امانت گيرنده مفقود مي شوند
1.چنانچه كتاب مفقود شده مورد نياز بوده و در بازار موجود باشد. بايستي عين كتاب توسط امانت گيرنده خريداري وبه كتابخانه تحويل گردد.
2 چنانچه كتاب مفقود شده مورد نياز بوده و در بازار موجود نباشد بايد به پيشنهاد كتابدار مسئول كتاب ديگري توسط امانت گيرنده خريداري و جايگزين گردد..
 
ماده 6. خسارت به منابع
چنانچه خسارتي به كتابها اعم از حاشيه نويسي، خط كشيدن، كندن برخي صفحات و غيره وارد گردد، امانت گيرند، -
موظف است ظرف يكماه نسخه بي عيبي از همان كتاب را تهيه و به كتابخانه تحويل دهد در غير اينصورت مشابه بند دوم ماده 5
بايد عمل گردد.
ماده 7. وسايل غير مجاز:
 حمل و ورود لوازمي از قبيل كيف، كلاسور، كتابهاي شخصي مواد غذايي و موبايل به مخازن كتاب و بخش مرجع مجاز نمي باشد. -
 
ماده 8. مواردي كه رعايت آن از سوي اعضا به منظور حفظ منزلت كتاب و كتابخانه موظف هستند در محيط كتابخانه رعايت 
نمايند:
  • اجتناب از رفتار هاي مغاير با اصول اسلامي و اخلاقي
  • رعايت احترام به كتابداران كتابخانه
  • به همراه داشتن كارت شناسائي معتبر
  • رعايت سكوت كامل در محيط كتابخانه
  • حفظ نظافت و پاكيزگي كتابخانه
  • عدم مصرف دخانيات در محيط كتابخانه
  • عدم استفاده از تلفن همراه
  • عدم جابجايي لوازم كتابخانه
  • پرهيز از خوردن و آشاميدن در سالن مطالعه
  • خودداري از رزرو صندليهاي كتابخانه
 
ماده 9 تسويه حساب:
كليه دانشجويان دانشكده/ مركز آموزشي درماني / مركز تحقيقات به هنگام فارغ التحصيلي موظف به انجام تسويه حساب با كتابخانه خود به صورت ذيل مي باشد:
 
با توجه به امكان استفاده دانشجويان از كليه كتابخانه هاي دانشگاه لازم است دانشجويان هنگام فراغت از تحصيل از كليه كتابخانه هاي تابعه دانشگاه تسويه حساب نمايند.
 
-كاركنان هر دانشكده مركز آموزشي ودرماني يا مركز تحقيقاتي بايد از كانال كارگزيني محل كار خود با كتابخانه مربوطه تسويه حساب نمايند.
 
تبصره: در صورتي كه آموزش دانشكده قبل از تسويه حساب دانشجو با كتابخانه با وي تسويه حساب نمايد كليه خسارات وارده به كتابخانه را بايد پرداخت نمايد.
 
- هرگونه انتقال اعضاء هيئت علمي و ساير كارمندان دانشكده/ مركز آموزشي درماني منوط به ارائه برگه تسويه حساب ازكتابخانه است.اعضا هيئت علمي به هر دليل كه با كارگزيني محل كار خود تسويه حساب نمايند بايد قبلاً از كانال كارگزيني با كتابخانه مربوطه تسويه حساب نمايند.
 
تبصره: در صورتي كه كارگزيني قبل از تسويه حساب كتابخانه با هيئت علمي يا پرسنل تسويه حساب نمايند ملزم است كليه خسارات را به كتابخانه پرداخت نمايد.
 
ماده 11 مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه با مسئول كتابخانه است
1398/11/08
Powered by DorsaPortal