معاونت تحقیقات و فناوری
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
ENGLISH
ليست كتابخانه هاي تابعه

  

 

 

 7:30-15:30

مازندران: ساري – كيلومتر 17 جاده خزر آباد – مجتمع دانشگاھي پيامبر اعظم – تلفن: 33543229-011

 

  دانشكده بھداشت

 

 7:30-15:30

مازندران -رامسر -خيابان طالقاني01155226108  پرديس خودگردان رامسر

 7:30 -15:30

 

مازندران - ساري - بلوار امير مازندراني - خيابان وصال - دانشكده پرستاري و         مامايي نسيبھ-تلفن : 4-33367342-011

   دانشكده پرستاري   نسيبه ساري

 7:30-15:30

مازندران: آمل : خيابان طالب آملي – كوچھ شھيد فياض بخش -

دانشكده پرستاري

و پيراپزشكي آمل

 7:30-15:30

ساختمان شماره 2:بھشھر-بلوار شھيد ھاشمي نژاد-جلوتر از چھار راه گرگان -جنب بانك انصار-كوچھ مرحوم شاماني -01134523500

دانشكده پرستاري بھشھر

 7:30-15:30

ساري – كيلومتر 17 جاده خزر آباد – مجتمع دانشگاھي پيامبر اعظم – تلفن :

33543081-3

  دانشكده پزشكي

 7:30-15:30

 

مازندران: ساري – كيلومتر 17 جاده خزر آباد - مجتمع دانشگاھي پيامبر اعظم – تلفن : 33543246

دانشكده

پيراپزشكي

 7:30-15:30

 

 

 

 

مازندران: ساري – كيلومتر 17جاده خزر آباد – مجتمع دانشگاھي پيامبر اعظم – تلفن : 011-33543861

دانشكده

دندانپزشكي

 7:30-15:30

مازندران: ساري – كيلومتر 17 جاده خزر آباد – مجتمع دانشگاھي پيامبر اعظم – تلفن: 33543240 -011

 دانشكده داروسازي       

 7:30-14:30

پنج شنبه : 13-

 7:30

مازندران: ساري – خيابان امير مازندراني –تلفن: 33364047

 بيمارستان امام خميني (ره)

 7:30-14:30

پنج شنبه 13-

 7:30

مازندران: ساري - ميدان امام - امتداد بلوار پاسداران.

بيمارستان بو علي سينا

-14:30

      7:30

پنج شنبه7:30

 13-

مازندران: ساري – كيلومتر 5 جاده ساري – نكاء- تلفن : 3283886-9

بيمارستان سوختگي زارع   

 7:30-14:30

پنج شنبه

   13 -7:30:

مازندران : قائم شھر – خيابان يوسف رضا – تلفن: 27762314

  بيمارستان رازي قائم شھر

 7:30-14:30

پنج شنبه 13-

 7:30

مازندران: ساري – بلوار ارتش – جنب سازمان انتقال خون – تلفن: 2223023-5

بيمارستان قلب فاطمه  الزھرا (س)

 

 

 

1398/04/13
Powered by DorsaPortal