معاونت تحقيقات و فناوري-کمیته تحقیقات دانشجویی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۶ تير
br ENGLISH
افتخارات كميته تحقيقات دانشجويي

افتخارات کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران


برگزیده رتبه اول در دانشگاه های تیپ دو در دوازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 85

برگزیده رتبه اول در دانشگاه های تیپ دو در چهاردهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 87

برگزیده رتبه دوم در دانشگاه های تیپ دو در شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 88

برگزیده رتبه اول در دانشگاه های تیپ دو در هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 89

برگزیده رتبه اول در دانشگاه های تیپ دو در هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 90

برگزیده رتبه اول در دانشگاه های تیپ دو در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 92

برگزیده رتبه اول در دانشگاه های تیپ دو در بیستمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 93

برگزیده رتبه اول در دانشگاه های تیپ دو در بیست ویکمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 94 

برگزیده رتبه اول  در بیست و سومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی سال 96

 


 
- - - - - - - - - -
 
 
 
- - - - - - - - - -
 
 
 - - - - - - - - - -
 
 
 
 - - - - - - - - -
 
 
 
 - - - - - - - - - -
 
 
 
- - - - - - - - - -
 
 
 
- - - - - - - - - -
 
 
 
- - - - - - - - - -
 
 
 
- - - - - - - -
 
 
 
- - - - - - - - - -
 
 
 
- - - - - - - - -
 
 
1398/11/25
Powered by DorsaPortal