معاونت اجتماعی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
شوراي پيام گزاران و مشاوران سلامت
معرفي واحد پيام گزاران سلامت 
مسئول واحد: خانم بنين جلالي آكردي 
تحصيلات : ارشد مديريت آموزش و ارتقاء سلامت 
تلفن : 33044348
 
شيوه نامه :
 شيوه نامه پيامگزاران سلامت

مقدمه

برقراري عدالت در سلامت به كمك دو راهبرد همكاري بين بخشي و مشاركت مردم قابل دستيابي مي باشد  و اين دو بازوي اصلي توسعه پايدار جوامع محسوب مي شوند

از جمله معيارهاي همكاري بين بخشي موثر حضور مديران و كارشناسان خبره از سازمان هاي مختلف در تركيب تيم ارتقاي سلامت استف مديران و كارشناساني كه علاوه بر داشتن تخصص در رشته خاص، در حوزه علوم سلامت هم آگاهي، نگرش و مهارت كسب كرده اند.

پيامگزار سلامت كيست؟

مدير يا كارشناس علاقمند و منتخب بالاترين مقام اجرايي است كه براي حمايط طلبي، پايش و مشاوره در امور سلامت محور دستگاه، دوره هاي آموزشي اعلام شده توسط وزارت بهداشت را گذرانده است و گواهي صلاحيت حرفه اي دريافت نموده باشد.

معيارها و روش انتخاب

پيامگزار سلامت  با انتخاب بالاترين مقام ارشد سازمان ذيربط و تاييد كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي استان براي 4سال انتخاب مي گردد

حكم پيامگزار به صورت مشترك توسط بالاترين مقام ارشد و رئيس دانشگاه علوم پزشكي صادر مي گردد

معيارها:  

 • داشتن علاقه مندي و توانمندي در انجام وظايف
 • حداقل داشتن مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس
 • سابقه اجرايي مرتبط با وظايفي كه پيامگزار برعهده خواهد داشت
 • استخدام رسمي دستگاه و باقي مانده حداقل 4سال از طول خدمت

كليه افراد منتخب لازم است در دوره توجيهي و آموزشي سه روزه براي آشنايي با مفاهيم مرتبط با سلامت و عوامل اجتماعي موثر برآن و دريافت گواهي ويژه شركت كنند. اجراي اين دوره برعهده مركز بهداشت استان خواهد بود.

سه نقش اصلي پيامگزاران سلامت

 • حامي اقدامات سلامت محور در سازمان
 • ناظر و مشاور پروژه هاي سلامت محور سازمان
 • مشاور و رابط دستگاه در همكاري بين بخشي در حوزه سلامت

 

چرا تعيين پيامگزاران سلامت ضرورت دارد؟

 • حفظ سلامت كاركنان خود
 • سلامت محيط زيست پيرامون خود
 • سلامت مصرف كنندگان خدمات و محصولات
 • استقرار پيوست سلامت براي سياست ها، برنامه ها و پروژه هاي دستگاه
 • اجراي طرح ابتكاري براي ارتقا سلامت كل جامعه

پيامگزار سلامت به عنوان حافظه سازماني در ارتباط با پاسخگويي اجتماعي دستگاه نسبت به سلامت محور بودن عمل و به پايداري برنامه ها و سياست هاي سلامت محور دستگاه كمك مي كند.

شرح وظايف شوراي پيامگزاران سلامت

u     نقد و بررسي سالانه پيش نويس تفاهم نامه هاي دستگاه هاو ايجاد هماهنگي بين آنها

u     نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل پيوست سلامت در دستگاه

u     پايش رشد شاخص هاي مرتبط به عوامل اجتماعي موثر بر سلامت و تدوين بازخورد به ذينفعان

u     پايش پيشرفت پروژه ها و و تدوين گزارش فصلي براي ارائه به كارگروه

u     طرح موضوع چالش هاي پيامگزار سلامت و ارائه راه حل و پيگيري براي برطرف ساختن آنها

u     حضور و شركت در دوره هايي كه دانشگاه علوم پزشكي براي توانمندسازي اعضا برگزار مي كنند

u     ارتباط با ديگر كارگروه هاي تخصصي استانداري، رفع مشكلات و هم پوشاني هاي لازم در برنامه هاي موجود

u     بررسي برنامه هاي ملي ابلاغي از طرف وزارتخانه هاي متناظر در مقاطع مختلف و پيشنهاد نحوه ادغام

u     تعامل موثر با خانه مشاركت مردم در سلامت از طريق رئيس شوراي خانه مذكور از جمله دريافت مطالبات مردمي و انتقال به دستگاه مربوطه و انتقال پيا هاي سلامت محور به خانه مشاركت مردم

u     ارتباط با دبيرخانه هاي سلامت ستادي

u     همكاري در اجراي بسته بهبود سلامت كاركنان

پيامگزاران در شورايي به نام شوراي پيامگزاران به دور هم جمع مي شوند. و به صورت دوره اي از بين اعضا يك نفر را به عنوان رئيس انتخاب مي كنند.

 

 

توانايي هاي لازم براي موفقيت پيامگزار سلامت

u     مديريت فردي، كارتيمي، ارتباطات موثر و مديريت پروژه

u     روش تدوين سند سياست، برنامه و پروژه

u     گزارش نويسي

u     مهارت هاي استقرار طرح و برنامه

u     انواع مداخلات بهبود در جامعه و شناخت موقعيت هاي در دسترس

u     مفهوم زنجيره نتايج و رويكرد هم افزايي دستاوردها

u     همكاري بين بخشي و مشاركت مردم

u     برون سپاري و كاربست نتايج تحقيقات و پروژه ها

u     روش تدوين پيوست سلامت

u     مهارت مشاوره دادن

u     حمايت طلبي و تعامل با رسانه

u     شيوه هاي نظارت، نهادينه سازي و ارزشيابي برنامه ها

u     مفايم و شاخص هاي توسعه پايدار

u     انواع اثرات مفيد و مضر عملكرد دستگاه ها بر سلامت فرد

u     آناتومي، فيزيولوژي و پاتولوژي دستگاه هاي پيرامون در جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرايند اصلي كار پيامگزار سلامت و شوراي پيامگزاران سلامت

مراحل

فعاليت

محصول

مهلت

1

تدوين پيش نويس تفاهم نامه سالانه

تفاهم نامه

پايان زمستان هرسال

2

امضاي تفاهم نامه، تصويب كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان و ابلاغ مديريت بودجه استانداري

مصوبه و ابلاغ استانداري

پايان خرداد

3

تعيين مجري و تفويض درون سازماني يا برون سپاري

قرارداد يا ابلاغ رئيس دستگاه

پايان تير

4

پايش برآمدها و تحويل گرفتن گزارش سه برآمد در سه فصل باقي مانده از سال مطابق مندرجات تفاهم نامه

سه گزارش پيشرفت

پايان هرفصل

5

گزارش سالانه سلامت محوري دستگاه

گزارش

اسفند

 

اقدامات سلامت محور دستگاه چه حيطه هايي را شامل مي شود؟

تكاليف سلامت محور: اقداماتي است ك به نوعي وظيفه دستگاه مي باشد.

انتظارات سلامت محور: مواردي است كه به طور عمده نشان دهنده همكاري و مشاركت دستگاه براي ارتقا سلامت جامعه پيرامون است و الزامي براي آن وجود ندارد. البتنه در برخي موارد همين انتظارا به الزام قانوني تبديل شده است. ازجمله: تدوين پيوست سلامت براي سياست ها، برنامه ها و پروژه هاي دستگاه

حوزه

شش حيطه همكاري

پروژه هاي پيش بيني شده

تكاليف سلامت محور

ارتقاي سلامت كاركنان تا آخرين سطح محيطي

حفظ محيط زيست

محصول و خدمات سالم تر

انتظارات سلامت محور

آموزش و پيشگيري در جمعيت هاي تحت پوشش مرتبط با دستگاه

تدوين پيوست سلامت

حمايت طلبي براي موضوعات الويت دار در حوزه سلامت همگاني

كارنامه سلامت محوري دستگاه و پيامگزاران سلامت

معيارهاي رتبه بندي عملكرد پيامگزاران سلامت

امتياز

كيفيت محتوي تفاهم نامه سالانه

كيفيت گزارش سالانه سلامت محوري دستگاه

كميت و كيفيت حضور پيامگزار در شوراي پيامگزاران و كارگروه تخصصي ساغ استان

كميت و كيفيت حضور مسئول دستگاه در كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي استان

پاسخ مناسب و رعايت مهلت هاي زماني براي تكاليف تفويض شده از طريق دبيرخانه كارگروه

ميزان پيشرفت پروژه ها( ميانگين)

مستندسازي كليه پروژه ها و اقدامات و تحويل يك نسخه به دبيرخانه كارگروه

مشاركت دادن پيامگزار سلامت در بالاترين شوراي تصمصم گيري در سازمان

خلاقيت و نوآوري در سلامت محوري دستگاه( گزارش پيامگزار و تاييد رئيس دشگاه)

ميزان استفاده از مشاركت مردمي و سازمان هاي مردم نهاد در برنامه هاي سلامت محور دستگاه

 

چارچوب گزارش سلامت محوري دستگاه

شماره صفحه

محتوي صفحات

جلد

برنامه جامع سلامت استان مازندران، كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي استان مازندران، گزارش سلامت محوري دستگاه........ در سال........ نام پيامگزار سلامت..........نام مسئول دستگاه.........

يك

فهرست عناوين

دو

مقدمه رئيس دستگاه، تشكر و قدرداني از كليه دست اندركاران

سه

تصوير تفاهم نامه مصوب دستگاه

چهار

خلاصه گزارش سال

پنج تا...

تشزيح يك صفحه اي از ضرورت روش، نتايج و پيشنهادات مربوط به هر پروژه

انتهاي گزارش

منابع استفاده شده در تدوين گزارش

پيوست ها شامل: گزارش مجريان، مكاتبات و صورتجلسات درون سازماني

 

منبع: كتاب راهنماي شيوه نامه پيامگزاران سلامت دستگاه ها/ دكتر بهزاد دماري

 
1397/11/17
Powered by DorsaPortal