معاونت آموزشی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
ENGLISH
تعاريف

 

 
 
 
 
 
دانش آموخته كيست ؟

دانش آموخته فردي است كه براساس قوانين و شرايط اعلام شده تحصيلات خود را در يكي از مراكز آموزش عالي به طور كامل و براساس موارد مندرج در آئين نامه ها و مقررات آموزشي و درمدت مجاز سالهاي تحصيلي با موفقيت به اتمام برساند و تاريخ فارغ التحصيلي همان روزي است كه آخرين نمره دانشجو توسط استاد مربوطه به آموزش دانشكده اعلام مي گردد.

 

تاريخ فراغت از تحصيل :

لازم به ياد آوري است كه تاريخ فراغت از تحصيل در ارتباط با مقاطع تحصيلي كه ملزم به شركت و قبولي در امتحانات نهايي پايان دوره ودفاع از پايان نامه مي باشند ، مبناي تاريخ فراغت از تحصيل مؤخر بودن هر يك از دو مورد خواهد بود .

درخصوص مقاطع تخصصي ، تاريخ پايان دوره و قبولي در امتحان پره بورد ( گواهينامه ) و بورد ( دانشنامه ) و دفاع از پايان نامه ( براساس تاخر زماني ) مبناي تارخ فراغت از تحصيل خواهند بود.

مع الوصف پس از تنظيم ريز نمرات پايان دوره و تكميل مندرجات فرم فراغت از تحصيل توسط آموزش دانشكده و ارسال فيزيك اوراق به حوزه معاونت آموزشي دانشگاه ، مجدداً براساس آئين نامه هاي آموزشي و فارغ التحصيلي مورد كنترل و بررسي قرار گرفته و پس از انجام فرآيندهاي مربوطه ، از طريق سيستم پرتال به مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع منعكس و نهايتاً پس از دو روز تاييد نهايي مي گردد.

تبصره :

دانش آموخته گرامي : شما مي توانيد جهت اطلاع از انجام فرآيند فراغت از تحصيل خويش از حوزه معاونت آموزش دانشگاه تا تائيد آن در اداره كل دانش آموختگان داخل ( مركز خدمات آموزشي ) ، با ارسال كد ملي به سامانه پيامكي 3000879812 اقدام نمائيد.

تائيديه تحصيلي

تائيده تحصيلي مشخص كننده  وضعيت تحصيلي وتعهدات آموزش رايگان و منطقه اي دانش آموختگان است كه پس از استعلام رسمي به صورت محرمانه به مراكز وموسسات ذيربط ارسال مي شود ،تا از مزاياي قانوني آن بهره مند گردد. لازم به يادآوري است ،شرط اصلي صدور تائيديه تحصيلي هماهنگي تعهدات خاص وتعهدات منطقه اي، با توجه به محل به كارگيري دانش آموخته مي باشد. تاييديه تحصيلي بر اساس درخواست رسمي موسسات وسازمانها و يا مراكز خصوصي معتبر صادر مي گردد و ذكر نام موسسه درخواست كننده تاييديه تحصيلي با امضاي بالاترين مقام و آدرس كامل پستي الزاميست.

مدارك لازم جهت صدور تائيديه تحصيلي :

1-    استعلام رسمي از مراكز و مبادي ذيربط

2- تصوير انجام/معافيت از طرح نيروي انساني براي رشته هاي داراي طرح اجباري (پزشكي،راديولوژي،علوم آزمايشگاهي، هوشبري، پرستاري، اتاق عمل)

3-     تصوير معرفي/ اتمام تعهدات ضريب كا جهت رشته هاي تخصصي.  

 

 گواهي فراغت از تحصيل وريزنمرات جهت ادامه تحصيل در رشته ها و مقاطع بالاتر

تهيه و تنظيم  گواهي فراغت از تحصيل و ريزنمرات و ارسال آن باقيد كليه تعهدات به صورت محرمانه صرفا با در خواست دانشگاه فعلي محل تحصيل دانش آموختگاني كه در مقاطع بالاتر رشته هاي مرتبط (علوم پزشكي وپيراپزشكي) پذيرفته شده اند بلا مانع ميباشد.

تنظيم و ارسال گواهي فراغت از تحصيل و ريز نمرات جهت دانش آموختگاني كه در مقاطع بالاتر رشته هاي غيرمرتبط پذيرفته شده اند، صرفا با در خواست كتبي دانشگاه / دانشكده مقطع بالاتر در صورت ارائه گواهي مبني بر انجام /معافيت از طرح نيروي انساني براي رشته هاي طرح اجباري (پزشكي ،راديولوژي ، علوم آزمايشگاهي، پرستاري،اتاق عمل ،هوشبري) و تسويه حساب با صندوق رفاه دانشجويان بلا مانع مي باشد.

تعهدات دانش آموختگان

تعهدات دانش آموختگان را به سه نوع قسمت كرد

1-   تعهدات آموزش رايگان 2-تعهدات منطقه اي 3 – تعهدات خاص ( محضري )

 - تعهدات آموزش رايگان :

اين تعهدات با توجه به سهميه قبولي ويا ثبت نامي ،ميزان بهره مندي از آموزش رايگان ،دوره تحصيلي دانش آموخته (روزانه يا شبانه) وپرداخت شهريه و هزينه هاي تحصيلي محاسبه ميشود كه در دستور العمل صدور مجوز به طور كامل ذكر شده است.

تعهدات منطقه اي :

تعهدات منطقه اي مشمول دانش آموختگاني مي باشد كه از سهميه مناطق 2 ، 3 ، عشاير و محروم در كنكور پذيرفته شده اند و علاوه بر تعهد آموزش رايگان ، مشمول تعهدات منطقه اي نيز مي باشند كه يك برابر مدت آموزش رايگان مي باشد ( مجموعا دو برابر مدت تحصيل ) ، صرفا در مناطق 2 و 3 كشور انجام دهند .

- تعهدات خاص(محضري)

علاوه بر تعهدات مذكور (تعهدات آموزش رايگان ومنطقه اي) در هنگام ثبت نام بر اساس رشته ،مقطع و محل تحصيل ، از برخي پذيرفته شدگان تعهدات محضري اخذ ميگردد كه اين نوع تعهدات بيشتر مربوط به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دربعضي موارد هم ويژه ساير ارگانها و سازمانها مي باشد.

 

سهميه ها وميزان تعهدات دانش آموختگان :

 1-دانش آموختگانيكه در سهميه هاي :  منطقه يك، آزاد، جهادگران ، رزمندگان، شاهد پذيرفته شده اند ، يك برابر مدت تحصيل تعهد دارند كه مي توانند در هر منطقه از كشور انجام دهند.

2-سهميه هاي مناطق دو و سه، عشاير بومي ومناطق محروم- دوبرابر مدت تحصيل متعهد خدمت مي باشند  كه الزاما بايد  نيمي از آنرا در همان منطقه اي كه پذيرفته شده اند به انجام برسانند .

3-پذيرفته شدگان دوره هاي شبانه در  سهميه هاي "مناطق  2 و3 " يك برابر مدت تحصيل متعهد خدمت ميباشند ، اما در سهميه هاي  منطقه  1 ، شاهد ، رزمندگان و سهميه آزاد هيچگونه تعهد خدمتي ندارند. لازم به ذكر است رشته هاي مشمول طرح نيروي انساني از هر سهميه اي كه پذيرفته شوند بايد خدمات مذكور را الزاما انجام دهند ليكن از انجام ساير تعهدات ( آموزش رايگان و منطقه اي ) معاف مي باشند.

 

 

اداره دانش آموختگان و صدور دانشنامه ها

 

 

1395/10/07
Powered by DorsaPortal