معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
كاركنان
دكتر روح اللهي
مسئول واحد                                                                                             
           011-33044419                                                                            
دكتر خلوتي
 كارشناس امور دارويي
           011-33044419
دكتر بديعي
 كارشناس امور دارويي
           011-33044419
 
دكتر اصغري
 كارشناس امور دارويي
         011-33044419
 
دكتر اسلاميان 
كارشناس امور دارويي 
 
          011-33044419
 
 آقاي حسين زاده
تكنسين دارويي 
         011-33044419
 
 آقاي هدايتي
تكنسين دارويي 
         011-33044419

آقاي لازري
تكنسين دارويي 
         011-33044419
1397/02/29
Powered by DorsaPortal