معاونت غذا و دارو
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۲ مرداد
br ENGLISH
مراکز توزیع داروهای بیماران خاص

مراكز توزيع داروهاي بيماران تالاسمي

 

1- مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري

2-     بيمارستان امام رضا(ع) آمل

3-     بيمارستان رازي قائمشهر

4-     بيمارستان امام خميني بهشهر

5-     بيمارستان طالقاني چالوس

6-      بيمارستان شهيد رجائي تنكابن

7-     بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر

8-     بيمارستان امام خميني نور

9-     بيمارستان شهدا زيراب

10- بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر

11- بيمارستان حاج عزيزي جويبار

12- بيمارستان امام فريدونكنار

13- بيمارستان وليعصر قائمشهر

14- بيمارستان امام حسين(ع) نكا

 

 

مراكز توزيع داروهاي بيماران ام اس

 

1-     داروخانه 13 آبان

2-     داروخانه دكتر فرهادي ( قائمشهر)

3-     داروخانه دكتر احمديان ( ساري)

4-     داروخانه دكتر نصرالهي (محمودآباد)

5-     بيمارستان امام رضا(ع) آمل

6-      بيمارستان طالقاني چالوس

7-     بيمارستان شهيد رجائي تنكابن

 

 

مراكز توزيع فاكتورهاي خوني جهت بيماران هموفيلي

 

1-     مركز آموزشي درماني بوعلي سينا ساري

2-     بيمارستان طالقاني چالوس

3-     بيمارستان شهيد رجائي تنكابن

4-     بيمارستان امام سجاد(ع) رامسر

 

 

 

 

 

 

مراكز توزيع داروهاي بيماران پيوندي

 

1-     داروخانه 13 آبان ساري

2-     بيمارستان امام رضا(ع) ساري

3-     بيمارستان طالقاني چالوس

4-     بيمارستان شهيد رجائي تنكابن

 

 

مراكز دياليز

 

1-     مركز آموزشي ، درماني امام خميني ساري

2-     بيمارستان امام خميني بهشهر

3-     بیمارستان امام خمینی (ره) نور

4-     بیمارستان امام رضا(ع) آمل

5-     بیمارستان آیت اله طالقانی چالوس

6-      بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر

7-     بیمارستان شهید رجایی تنکابن

8-     بیمارستان وليعصر(عج) قائم شهر

9-     بيمارستان شهدا زيراب

10- بیمارستان امام خمینی(ره) فریدونکنار

11- -بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر

 

 

1394/07/13
Powered by DorsaPortal