حوزه ریاست
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۲ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/02/13 تعداد بازدید: 21
گزارش عملكرد فروردين مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی مازندران
مرکزپیام وارتباطات وپایگاههای اورژانس 115

مرکزپیام وارتباطات وپایگاههای اورژانس 115

درماه فروردین 5176مورد ماموریت انجام شد، که درمقایسه بااسفند (3474مورد) تقریبا 50% رشد داشته ونشان دهنده افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به خدمات اورژانس 115بوده است (این آمارنسبت به فروردین سال 88نیز ازرشد45% برخورداربود)

ازماموریتهای انجام شده 3012 موردآن شهری و1718مورد آن جاده ای و164 موردآن بین بیمارستانی بوده است .

* 6 ایستگاه سلامت به پایگاههای اورژانس 115 اضافه شدندکه بطورشبانه روزی درایام آماده باش مشغول ارائه خدمت بوده و282 ماموریت درطی 20روزانجام دادند. درمجموع پرسنل اورژانس 115فروردین پرکاری راسپری کردند.

بیماریهای قلبی با 680مورد شایعترین علت اعزام به بیمارستان توسط پرسنل اورژانس 115 بوده و مسمومیت با189مورد وبیماریهای تنفسی با173مورد ترتیب دررده های دوم وسوم علت اعزام بوده اند.

*پایگاههای شهری بوعلی ساری وبابلسر بیشترین ماموریتهاراداشته اند.
ستادهدایت واطلاع رسانی ورسیدگی به اموردرمان

ستادهدایت واطلاع رسانی درفروردین ماه با 306 درخواست مواجه بوده که جهت 87%درخواستها موفق به اخذپذیرش ازبیمارستانها گردید.بیشترین پذیرش بیماران استان توسط مرکرآموزشی درمانی امام خمینی(ره)ساری انجام گردید(88مورد)که اکثرآنها مربوط به ویزیت جراحی مغزواعصاب بوده است . بیشترین درخواست جهت اخذ پذیرش واعزام بیماران توسط بیمارستان امام خمینی(ره)نور بوده است .

شایعترین درخواستها ی جابجایی بیماران به مراکز مجهزتر(علت پذیرش) نیازبه ویزیت جراح مغز واعصاب با 67 درخواست وپس ازآن نیازبه تختهای ÏÇÜ داخلی (35درخواست)و ÇÇÜ،سوختگی،(23درخواست )بوده است .


*باتوجه به وجود 63پایگاه شهری وجاده ای ، 6ایستگاه سلامت و5مرکزپیام ، طی یک برنامه ریزی مدون ترتیبی اتخاذ گردید

که تمام این 74مرکز حداقل 3نوبت درایام آماده باش توسط مسئولین وکارشناسان مرکزمدیریت حوادث وفوریتها موردپایش قرارگیرند. مجموع ماموریتهای انجام ماه فروردین بیش از200پایش انجام گردید.


 

گزارش عملكرد فروردين مرکزمدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی مازندران
Powered by DorsaPortal