حوزه ریاست
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1389/02/12 تعداد بازدید: 45
سوالات و پاسخنامه مسابقه كتابخواني ويژه هفته زن
مسابقه كتابخواني ويژه هفته زن

مسابقه كتابخواني ويژه هفته زن


فایل سولات

فایل پاسخنامه

« پاسخنامه »

نام و نام خانوادگي : واحد مربوطه :

شماره تماس :


به 5 نفر از برندگان هداياي نفيسي اهدا خواهد شد . شايان ذكر است كه از برندگان مذكور
در روز جشن نيز سؤال از منبع مسابقه بعمل خواهد آمد .

 

   د             ج         ب       الف       رديف          د 

ج     

ب       الف       رديف    
        11         1
        12         2
        13         3
        14         4
        15         5
        16         6
        17         7
        18         8
        19         9
        20         10

 

* منبع : كتاب زن در آئينه جلال و جمال
* تأليف : آيت ا... جوادي آملي

به 5 نفر از برندگان هداياي نفيسي اهدا خواهد شد . شايان ذكر است كه از برندگان مذكور در روز جشن نيز سؤال از منبع مسابقه بعمل خواهد آمد .

 


1- آيا آفرينش زن و مرد از يك گوهر است يا از دو گوهر مستقل خلق شده اند ؟
الف) هر يك از گوهري مجزا خلق شده اند تا برتري يكي از آنها ثابت شود .
ب) هر دو از يك گوهر خلق شده اند
ج) مرد از يك گوهر خلق شده و زن از دنده چپ مرد
د) زن از يك گوهر خلق شد و مرد از دنده چپ زن

2- قرآن كريم وقتي مسئله زن و مرد را مطرح مي كند مي گويد : اين دو را از چهره ذكورت وانوشت ، نشناسيد بلكه از چهره .........
الف) انسانيت بشناسيد و حقيقت انسان را روح او تشكيل مي دهد نه بدن او
ب) زيبايي بشناسيد چون خداوند خود مظهر زيبايي است
ج) انسانيت بشناسيد باتوجه به اينكه گوهر آفرينش مرد برتر است
د) موجودي نيازمند به خداوند بشناسيد كه صاحب جسم و روح است

3- قرآن كريم مي فرمايد نفس به خدا رجوع مي كند يعني نتيجه مي گيريم كه ..............
الف) نفس مذكر است كه به سوي خدا مي رود چون مرد از زن برتر است
ب) نفس مؤنث است چون زن از مرد برتر است
ج) نفس مجرد است و مادي نيست
د) هيچ كدام

4- به فرموده قرآن كريم در رسيدن به حيات طيبه چه عواملي نقش دارند ؟
الف) سه چيز نقش دارد ؛ كردار نيك ، گفتار نيك و رفتار نيك
ب) سه چيز نقش دارد ؛ عمل صالح ، راستگويي ، و ايمان
ج) دو چيز نقش دارد ؛ حسن فعلي كه همان مجاهدت است و حسن فاعلي كه همان مذكر است
د) دو چيز نقش دارند ؛ حسن فعلي بنام عمل صالح و حسن فاعلي بنام مؤمن بودن روح


5- كدام جمله صحيح است ؟
الف) آنچه مسجود ملائكه است جان آدمي است نه تن
ب) اين چنين نيست كه شيطان چون با آدمي بد بود با مردها بد باشد بلكه او با آدميت ( چه مرد چه زن ) بد بود
ج) مقام آدميت است كه خليفه الله است نه اين كه آدم خليفه الله باشد
د) همه موارد

6- پاسخ خداوند به فرشتگان و شيطان در خصوص سؤال و اعتراض در مورد سجده به آدم چه تفاوتي با هم داشت؟
الف) خداوند هر دو را آگاه كرد با اين فرق كه تعليم شيطان با طرد همراه شد و تعليم فرشتگان با تقرب آميخته گشت
ب) خداوند هر دو را آگاه كرد با اين فرق كه شيطان را شاگرد انسان معرفي كرد
ج) خداوند هر دو را آگاه كرد با اين فرق كه پاسخ شيطان را از طريق فرشتگان اعلام نمود
د) هيچ كدام

7- قرآن كريم از حضرت مريم (س) بعنوان ........... ياد كرده است ؟
الف) محدثه ب) صديقه ج) طاهره د) عقيله

8- اگر خليفه اللهي مقام انسانيت است و ذكورت و انوثت مهم نيست چرا در بين مردان افراد فراواني به اين مقام راه
يافته اند ولي در بين زنان حفظ چهار نفر به اين مقام رسيده اند ؟
الف) بسياري از زنان هستند كه فضائل شان در تاريخ ثبت نشده است
ب) اين مقام فقط منحصر به اين چهار نفر نيست
ج) اگر جامعه رشد بيشتري داشته باشد سعي مي كند امكانات ترقي و سعادت را در اختيار هر دو صنف قرار دهد
د) همه موارد

9- مهمترين سرمايه زن چيست ؟
الف) لطافت و ظرافت زن ب) مادر شدن
ج) انعطاف پذيري و مناجات با خدا د) مايه آرامش مرد بودن

10- جمال براي زن يك سرمايه است پس زكات جمال چيست ؟
الف) براي همسرش باشد ب) عفاف
ج) تكبّر د) شكر خداوند

11- چرا خداوند به زن دستور داده تا با سرانگشتان خود تسبيح بگويد ولي به مرد چنين دستوري نداده است ؟
الف) زيرا اين سرانگشتان در قيامت مسئول او خواهد شد
ب) اين يك عنايتي است از سوي خدا نسبت به زن تا انگشت او نيز عبادت كند تا ديگر با اين دست گناه نكند
ج) چون انگشتان زنان ظرافت دارند ولي انگشت مردان ندارد و مناسب براي عبادت نيست
د) الف و ب


12- اين سخن از كدام معصوم بزرگوار نقل شده است ؟
« زن ريحانه است ، اين گل را نبايد رها كرد ، اين گل بايد فقط بدست باغبان باشد و باغبان اين گل فقط قرآن و عترت و ذات اله است »
الف) امام رضا(ع) ب) رسول اكرم (ص) ج) حضرت علي (ع) د) حضرت فاطمه (س)

13- جناب محي الدين سرّ محبوب بودن زن را در چه چيزي مي داند ؟
الف) زن در مظهريت خدا كامل تر از مرد است
ب) مرد فقط مظهر قبول و انفعال است و زن گذشته از آن مظهر فعل و تأثير الهي نيز هست
ج) زن مي تواند در مرد تصرف كند و او را مجذوب خود قرار دهد و محب خود سازد و اين تصرف و تأثير نموداري از فاعليت خداست
د) همه موارد

14- اگر زنان نمي توانند كار اجرايي مثل قضاوت داشته باشند چگونه مي توانند با تدريس در مجامع علمي ، قاضي و والي و فرمانده لشگر و ....... تربيت كند ؟
الف) كار تعليمي غير از كار اجرايي روزانه است
ب) تدريس در جمع محققان تفاوت دارد با كارهاي اجرايي و روزانه كه صدها نفر با گلايه و اعتراض و درگيري همراه است .
ج) اگر زن به مقامي برسد كه مطلبي را زن بداند و مرد نداند تدريس واجب عيني و اگر مرد و زن هر دو بدانند واجب كفايي است
د) همه موارد

15- چرا گفته مي شود كه حضرت زهرا (س) يكي از منابع فقه اسلامي است ؟
الف) چون معصومه است و معصوم چه پيامبر و چه غير پيامبر قول و فعل و تقرير او سنت اسلامي محسوب مي شود
ب) سنت حجت است لذا قول حضرت زهرا(س) و فعل و برخورد او حجت است و فرقي در حجتيت با بقيه ائمه ندارد
ج) معيار منبع بودن عصمت است كه عصمت از آن حضرت زهرا (س) است مانند بقيه ائمه اطهار (ع)
د) همه موارد

16- كدام جمله زير درست نيست ؟
الف) هجرت نيز كه در مبارزه بار سنگيني است آن هم بر زن و مرد واجب است
ب) هرجا كه دفاع باشد زن همتاي مرد و در همه مسائل جنگي و غيرجنگي حضور دارد
ج) زن هم مانند مرد مي توانند در رشته حقوقي در مسند قضاوت بنشيند
د) هيچ كدام

17- دين مبين اسلام به اين شبهه كه تقسيم كارهاي اجرايي مانع از دستيابي زن ها به فضائل است چه پاسخي داده است ؟
الف) در دين اسلام تعبد داريم و اين تعبد مايه تقرب است
ب) ما بايد خدا را بندگي كنيم و هركس بنده تر باشد مقرب تر است
ج) بندگي خدا در اين است كه برابر با دستور خدا رفتار كنيم و وحي الهي هم همه برنامه ها را تقسيم و توزيع كرده است
د) همه موارد صحيح است

18- اين جمله از كدام بزرگوار نقل شده است ؟ « از دامن زن مرد به معراج مي رود »
الف) شهيد مطهري ب) امام خميني ( رضوان الله تعالي عليه ) ج) حضرت علي (ع) د) رسول اكرم (ص)

19- آيا زن براي فراگيري علم بايد از مرد اجازه بگيرد ؟
الف) در علومي كه فراگيري آنها واجب عيني است بايد اجازه بگيرد و باز مرد حق منع ندارد و زن مي تواند شرط كند
ب) فقط در علومي كه فراگيري آنها واجب كفايي است بايد اجازه بگيرد و مرد حق منع ندارد
ج) به طور كلي زن چون كارهاي منزل و تربيت فرزندان را برعهده دارد در همه حال بايد براي فراگيري علم از مرد اجازه بگيرد
د) براساس اصول اسلامي زن همواره براي انجام هر كاري بايد از مرد اجازه بگيرد و او را در جريان همه اموراتش قرار دهد

20- دين مبين اسلام به اين شبهه كه حجاب براي زن محدوديت است و حصاري است كه شوهر و وابستگي به خانواده براي او ايجاد نموده است چه پاسخي مي دهد ؟
الف) حرمت زن نه اختصاص به خود زن و نه شوهر و نه خانواده اش دارد بلكه بعنوان حق الله مطرح است
ب) عصمت زن حق الله است و به هيچ كس ارتباطي ندارد و همه اعضاي خانواده و جامعه و بخصوص زن امين امانت الهي هستند
ج) كسي نمي تواند به نداشتن حجاب رضايت دهد چون خدا و قرآن راضي نخواهد شد حتي اگر همه راضي شوند
د) همه موارد


كميته امور بانوان
دانشگاه علوم پزشكي مازندران
 

سوالات و پاسخنامه مسابقه كتابخواني ويژه هفته زن
Powered by DorsaPortal