معاونت تحقیقات و فناوری
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱ ارديبهشت
ENGLISH
تاریخ: 1397/04/16 تعداد بازدید: 269
افزايش حمايت مالي كميته تحقيقات دانشجويي براي طرح هاي تحقيقاتي
در راستاي تشويق دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي براي تعريف طرح هاي تحقيقاتي توسط دانشجو ، سقف حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري براي دانشجويان افزايش يافت

بنام خدا


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

معاونت تحقيقات و فناوري

مجموعه آيين نامه‌ها و مقررات تحقيقات و فناوري

خرداد 1397 (اصلاح شده)

 

آيين نامه بررسي طرح هاي تحقيقاتي

مقدمه:

نظر به اهميت تحقيقات و فناوري در دانشگاه، با توجه به نقشه جامع علمي و نقشه جامع سلامت كشور و ماموريت اين دانشگاه در چارچوب فوق و اهتمام اعضاي هيئت علمي و ساير واجدان صلاحيت در انجام پروژه هاي تحقيقاتي و فناوري، اين آئين نامه به منظور كمك به تحقق ماموريت محوري، محصول محوري و هدفمندي و نيز تسهيل روند بررسي و جلوگيري از اتلاف بي مورد وقت و تضمين كيفيت طرحهاي تحقيقاتي تدوين و به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 1 : سياست گذاري كلي و تعيين اولويتهاي پژوهشي و هدايت و نظارت امور پژوهشي دانشگاه به عهده معاونت تحقيقات و فناوري و شوراي پژوهشي دانشگاه بوده و اين سياست ها و اولويتهاي تعيين شده پس از ابلاغ توسط معاون تحقيقات و فناوري مي تواند به عنوان معياري در بررسي و پذيرش طرحها مورد توجه قرار گيرد.

ماده 2 :  اختيارات معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه در بررسي و تصويب طرحهاي تحقيقاتي به دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده ها و  واحدهاي توسعه تحقيقات باليني مراكز آموزشي درماني واجد شرايط  تفويض مي گردد.

تبصره 1 : با وجود اين تفويض اختيار ، معاونت تحقيقات و فناوري و شوراي پژوهشي دانشگاه اختيار خود را بعنوان تصميم گيرنده نهايي در خصوص طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه از خود سلب ننموده و تمامي موارد در مراحل بررسي كيفيت طرح توسط معاون تحقيقات و فناوري ، طرح هاي مشمول ماده مزبور نيز مي تواند مورد بررسي و تصميم گيري نهايي معاون و يا شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گيرد.

تبصره 2: چنانچه پس از بازخورد هاي متناسب ، استانداردهاي تصويب طرح از سوي دانشكده ، مراكز، پژوهشكده ها و واحد هاي توسعه تحقيقات باليني لحاظ نشود لغو تفويض اختيار فوق الذكر مورد بررسي و اجرا قرار مي گيرد .

ماده 3 : مجري طرح متعهد مي‌شود به ازاي هر 20 ميليون ريال اعتبار طرح پژوهشي، 5  امتياز پژوهشي از طريق چاپ و يا پذيرش مقالات و ساير فعاليتها حداكثر پس از دو  سال از خاتمه طرح براي دانشگاه كسب نمايد. البته تاكيد مي شود از هر طرح تحقيقاتي حداقل يك مقاله به چاپ برسد.

تبصره 3: ملاك تعيين امتياز دستاورد پژوهشي، آئين نامه ارزيابي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها مي باشد.

ماده 4 : مراحل كلي بررسي طرحهاي تحقيقاتي به شرح ذيل تعيين مي‌گردد:

الف- تدوين دقيق طرح تحقيقاتي در پرسشنامه هاي استاندارد دانشگاه (پروپوزال) توسط محقق (محققان) در سامانه اتوماسيون تحقيقات و ارائه آن به مدير گروه مربوطه و تائيد آن و ثبت در گروه. درخصوص اعضاي هيئت علمي پژوهشي (با توجه به مصوبه شوراي محترم دانشگاه مورخ 24/10/96 مبني بر همتراز بودن نقش مدير گروه و رييس مركز تحقيقات) مسوليت تائيد اوليه طرح برعهده رييس مركز تحقيقات مي باشد و نياز به تاييديه گروه ندارد.

ب- بررسي طرح در گروه و ارجاع آن به شوراي پژوهشي دانشكده، مراكز توسعه تحقيقات باليني و يا مراكز تحقيقاتي مصوب دانشگاه و يا مركز آموزشي درماني به درخواست مجري اول در صورت تصويب طرح در گروه؛

ج- در مواردي كه گروههاي آموزشي براساس آئين نامه مربوطه كامل نمي‌باشد، مسئوليت بررسي طرحها به عهده شوراي پژوهشي واحد مربوطه مي‌باشد.

د- ارسال طرح به داوران  تخصصي داخل دانشگاه و اخذ نظر حد اقل دو داور .

هـ - بررسي طرح در شوراي پژوهشي دانشكده، مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده ها ، و واحد توسعه تحقيقات باليني و ارسال طرح تصويب شده به همراه كليه مستندات به حوزه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه جهت نهايي كردن هزينه اجرايي و قرارداد اجراي طرح.

و- معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه قبل از امضاي قرارداد طرح هاي ارائه شده از سوي هر عضو محترم هيئت علمي (يا ساير محققان) وضعيت انتشار نتايج طرح را در مجلات معتبر علمي مورد امعان نظر قرار داده و در صورت عدم انتشار، تلاش خواهد كرد مساعدت لازم را براي تحقق آن به عمل آورد. پس از اين تمهيدات در صورتي كه معاون تحقيقات و فناوري عدم توفيق در اين امر را ناشي از اهمال مجري تشخيص دهد در هزينه كرد طرح هاي بعدي لحاظ خواهد شد .

تبصره 4 : روساي مراكز تحقيقاتي در رابطه با طرح هاي مربوط به اعضاي هيئت علمي پژوهشي موظفند پس از دريافت پرسشنامه طرح تحقيقاتي از سوي هر يك از اعضا، ضمن ثبت آن در دفتر مركز حداكثر ظرف مدت دو تا چهار هفته نسبت به بررسي آن اقدام و نتيجه را به محقق (محققان) اعلام نمايند.

تبصره 5 : در صورتي كه موضوع تحقيق فقط در تخصص عضو مجري طرح بوده و ساير اعضا در آن زمينه سابقه نظري يا عملي فعاليت نداشتند، بررسي طرح در گروه از لحاظ كليات متدولوژي و اجرايي بودن و با توجه به امكانات و ظرفيت هاي گروه بوده و كافي نبودن امكانات گروه، براي بررسي دقيق طرح در نامه ارجاعي به شوراي بالاتر مورد تصريح قرار گيرد.

تبصره 6 : در صورت عدم توافق بين مجري (مجريان) و اعضاي گروه يا شوراي پژوهشي مركز در خصوص ايرادات احتمالي مطروحه، مدير گروه يا شوراي پژوهشي مركز ايرادات را كتباً به مجري اعلام و پس از دريافت پاسخ وي مشروح آنرا به پيوست پرسشنامه به شوراي بالاتر ارجاع مي دهد.

تبصره 7 : در صورت رد طرح در گروه، مدير گروه يا رييس مركز تحقيقات موظف است نتيجه بررسي و مشروح دلايل رد طرح را كتباً به مجري اعلام نمايد. مجري (مجريان) در صورت عدم پذيرش دلايل رد، مي تواند با پيوست كردن پاسخ خود، پرسشنامه را تحويل گروه داده و توسط مدير گروه يا رييس مركز تحقيقات به شوراي بالاتر ارسال نمايد تا مورد داوري و بررسي قرار گيرد.

تبصره 8: در مواردي كه كليه اعضاي يك گروه عضو يك مركـز تحقيقـاتي باشنـد و مديـرگروه رئيس مركز باشد كليه مراحل بررسي و تصويب طرح با مسئوليت رئيس مركز مربوطه انجام مي شود.

تبصره 9 : مدير گروه ، شوراي گروه،  معاون تحقيقات و فناوري و شوراي پژوهشي واحد موظف به بررسي دقيق كمي و كيفي مواد و وسايل مورد نياز و كل هزينه طرح مي باشند.

ماده 5 : معاون پژوهشي دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي، پژوهشكده ها و واحدهاي توسعه تحقيقات باليني موظفند ترتيبي دهند تا طرحهاي ارائه شده حداكثر طي مدت شش هفته در شوراي پژوهشي آن واحد مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه آن به مجري اعلام گردد.

تبصره 10 : مجري موظف است طي مدت تعيين شده توسط معاون تحقيقات و فناوري اصلاحات مورد نظر داوران را انجام داده و در صورت عدم پذيرش هر يك از موارد اصلاحي پاسخ خود را به دقت نوشته و تحويل كارشناس پژوهشي دانشكده و يا مركز تحقيقاتي نمايد.

تبصره 11 : معاونين پژوهشي موظفند در ارسال پرسشنامه تحقيقاتي براي اعضاي شورا، خلاصه نظرات داوران و پاسخ مشروح مجري (كه در آن به اصلاحات انجام پذيرفته هم اشاره شود) را پيوست نمايند.

ماده 6 : مجري (مجريان) طرح تحقيقاتي موظف است پس از امضاي قرارداد، اجراي طرح را دقيقاً مطابق زمان بندي و طراحي مندرج در پرسشنامه تحقيقاتي شروع كرده و بطور مرتب در دوره هاي زماني تعيين شده كه در زمان امضاي قرارداد مشخص مي‌شود گزارش روند اجراي طرح را به ناظران، معاونت پژوهشي و نيز مركز تصويب كننده ارسال نمايد.

ماده 7 : مجري (مجريان) موظفند در صورت مواجه شدن با موانعي كه سبب تغيير زمانبندي مصوب شده و يا تغييراتي را در طراحي تحقيق اجتناب ناپذير مي سازد، موضوع را كتباً به معاونت پژوهشي و يا مركز تصويب كننده اعلام و تقاضاي اصلاح در تعهدات طرح تحقيقاتي نمايند.

ماده 8 : به منظور ارتقاء كيفي و نظارت دقيق تر بر اجراي طرح ها، مطابق تعهدات مندرج در پرسشنامه تحقيقاتي، معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه مي تواند درصورت لزوم يك نفر عضو هيئت علمي واجد صلاحيت را به عنوان ناظر تخصصي تعيين و به هنگام امضاي قرارداد به مجري ابلاغ  نمايد. مجري و همكاران طرح موظفند همكاري لازم را با ناظر تخصصي طرح به عمل آورند و حق الزحمه نظارت (تخصصي يا اخلاقي) بر اساس تشخيص معاونت تحقيقات و فناوري تا سقف 50 ساعت به هزينه پرسنلي طرح اضافه خواهد شد.

ماده 9 :   هزينه خريد مواد و وسايل و پرسشگري طرح هاي مصوب بنا به تشخيص معاون تحقيقات و فناوري ، پس از امضاي قرارداد و در ابتداي شروع مراحل اجرايي طرح به مجري پرداخت مي شود.

ماده 10 : مجري (مجريان) موظف به ذكر نام دانشگاه و مركز تصويب كننده طرح براساس نام استاندارد و اشاره به گرنت تخصيصي از سوي دانشگاه براي اجراي طرح در كليه مقالات منتشره در مجلات داخلي و يا خارجي و همايش ها و كنگره هاي داخلي و خارجي بوده و پرداخت تشويقي موضوع اين ماده منوط به آن مي باشد.

ماده 11 : تصويب طرح تحقيقاتي براي يك عضو هيئت علمي (يا محقق غير هيئت علمي) به عنوان مجري مشروط به آن است كه در صورت داشتن طرح هاي در دست اجرا، بدون دليل موجه نسبت به زمانبندي اجرايي مصوب تاخير چنداني نداشته باشد. همچنين بدون تاييد شوراي پژوهشي تغييري در متدولوژي مصوب نداده باشد.

ماده 12: با توجه به اهميت طرح هاي فناورانه، اين طرح ها پس از تائيد شوراي فناوري مورد حمايت ويژه قرار خواهند گرفت.

ماده 13: در راستاي تشويق دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي براي تعريف طرح هاي تحقيقاتي توسط دانشجو ، سقف حمايت مالي معاونت تحقيقات و فناوري براي دانشجويان مقطع كار شناسي 8.000.000 ريال، كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي تا 10.000.000 ريال و براي دانشجويان PhD و دستياري تا سقف 15.000.000 ريال مي باشد .

تبصره 12: در تعيين مبالغ فوق نوع مطالعه از نظر توصيفي ، آزمايشگاهي ، نياز به وسايل و مواد و ساير هزينه ها لحاظ خواهد شد .

تبصره 13: سقف هزينه طرح هاي تحقيقاتي HSR برابر با 15.0000.000 ريال مي باشد.

تبصره 14 : تشخيص اين موارد با معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه مي باشد.

ميزان حق الزحمه طرحهاي تحقيقاتي .

رتبه محقق

حق الزحمه (ساعت)

استاد

30/000 ريال

دانشيار

28/000ريال

استاديار

26/000ريال

مربي

22/000ريال

PhD غير هيئت علمي و معادل آن

24/000ريال

دكتري عمومي

20/000ريال

كارشناس ارشد

20/000ريال

كارشناس

15/000ريال

كاردان

10/000ريال

ديپلم

7/000ريال

 

آئين‌نامه حمايت از چاپ مقاله در مجلات معتبر علمي- پژوهشي

در راستاي سياست وزارت متبوع و به منظور تشويق پژوهشگران دانشگاه به نشر يافته‌هاي پژوهشي و چاپ مقاله در مجلات معتبر علمي- پژوهشي به اعضايي كه اقدام به فعاليت مذكور نمايند به شرح ذيل مبالغ تشويقي تعلق مي‌گيرد.

آدرس دهي به فرم لاتين بنام دانشگاه و مراكز تحقيقات در مقالات :

ماده 1 : به مقالات پژوهشي چاپ شده در مجلات داخلي و خارجي ايندكس شده در ISI، و Medline، مبالغ زير تعلق مي‌گيرد:

نويسندگان

 (مبلغ به ريال)

اول و مسئول

6/000/000

دوم و پائين تر

3/500/000

تبصره 1 : مبالغ پرداختي كمك به ارائه مقاله به مقالاتي تعلق خواهد گرفت كه در صفحه اول آن، نام استاندارد دانشگاه علوم پزشكي مازندران، پژوهشكده ها و مركزتحقيقاتي به شرح ذيل به عنوان محل فعاليت محقق اشاره شده باشد.

Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

نام مركز تحقيقات, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

تبصره 2: به ازاي هر واحد  Impact factor مبلغ 10% به مبالغ فوق اضافه مي‌شود.

تبصره 3: در خصوص چاپ مقاله در مجلات Q1 بر اساس اسكوپوس در حيطه تخصصي نيز 20 % به مبلغ اضافه مي شود.

تبصره 4: سقف كل پرداختي با رعايت تمامي موارد و تبصره ها براي نويسنده اول و مسئول 20.000.000 ريال و براي ساير نويسندگان 10.000.000 ريال مي باشد.

ماده 2 : به مقالات پژوهشي چاپ شده در مجلات داخلي و خارجي ايندكس شده در Scopus  مبالغ زير تعلق مي‌گيرد.

نويسندگان

 (مبلغ به ريال)

اول و مسئول

3/000/000

دوم و پائين تر

2/000/000

ماده 3: به مقالات پژوهشي چاپ شده در مجلات داخلي و خارجي ايندكس شده در,psychinfo ,cinahl,current contents Biological abstract، Embase، Chemical abstract و  مبالغ زير تعلق مي‌گيرد.

نويسندگان

 (مبلغ به ريال)

اول و مسئول

2/000/000

دوم و پائين تر

1/500/000

ماده 4: به مقالات پژوهشي چاپ شده در مجلات داخلي و فارسي زبان علمي پژوهشي و خارجي معتبر كه در هيچ يك از پايگاه‌هاي ياد شده ايندكس نشده باشند مبالغ زير تعلق مي‌گيرد.

نويسندگان

 (مبلغ به ريال)

اول يا مسئول

1/000/000

دوم و پائين تر

800/000

تبصره 5: در خصوص مجلات دانشگاه مربوط به ماده 3 و 4 ، 50 % به مبالغ پرداختي اضافه مي گردد.

 ماده 5 : به مقالات مروري ايندكس شده در نمايه نامه‌ي  ماده 1 با رعايت سقف ذكر شده ، 10 % به مبالغ پرداختي اضافه مي گردد.

ماده 6: در صورت ذكر صحيح نام و مشخصات مركز تحقيقات در مقالات چاپ شده 10% به مبالغ پرداختي اضافه مي گردد.

ماده 7 : به مقالات گزارش كوتاه(Short communication , brief report) چاپ شده در مجلات معتبر به شرح مذكور در مورد مواد 1  الي 4، پنجاه درصد تعلق مي‌گيرد و به مقالات گزارش مورد(Case report) چاپ شده در مجلات معتبر سي وپنج درصد مبالغ تعيين شده براي مقالات پژوهشي تعلق مي‌گيرد. در ضمن به  مقالات ((Letter to editor  بيست و پنج درصد مبالغ تعيين شده براي مقالات پژوهشي تعلق مي‌گيرد.

ماده 8 :درصورتيكه مقاله داراي آدرس (Affiliation) مراكز آموزشي پژوهشي بين المللي باشد با رعايت سقف، 10% به مبلغ پرداختي نويسندگان اضافه مي گردد و درصورتيكه نويسنده اول يا مسئول از دانشگاه علوم پزشكي مازندران باشد اين ميزان 20% خواهد بود.

تبصره 6: در مقالات موضوع ماده 1و 2 و 3 حداكثر به 2 نفر از اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه و در مقالات موضوع ماده 4 حداكثر به يك نفر از نويسندگان اين دانشگاه با رعايت اولويت مبالغ تشويقي تعلق مي‌گيرد و در صورت چاپ در مجلات دانشگاه ماده 4 نيز به دو نفر تشويقي پرداخت خواهد شد.

تبصره 7: مبالغ پرداختي اين آئين‌نامه فقط شامل اعضاي هيئت علمي ، محققان غيرهيئت‌علمي و دانشجويان اين دانشگاه با ذكر صحيح آدرس مي باشد.

تبصره 8: مبالغ پرداختي اين آئين‌نامه شامل خلاصه مقالات و يا مقالات كامل چاپ شده در كتابچه مرتبط با همايش‌هاي علمي و يا موارد مشابه نمي‌شود.

ماده 9: درصورتيكه مقاله حاصل طرح مشترك بين دو گروه علوم پايه از دو دانشكده مختلف باشد 10% و درصورتيكه حاصل طرح مشترك بين علوم پايه و باليني باشد 15% (طرح مشترك بين علوم پايه و باليني شامل طرح مشترك گروه هاي باليني با گروه آمار و اپيدميولوژي نمي باشد) با رعايت سقف  به مبلغ پرداختي نويسندگان اضافه مي گردد .

ماده 10 : درصورت درخواست مجله معتبر براي هزينه چاپ مقاله به نويسنده اول يا مولف مسئول در مجلات ماده يك حداكثر تا مبلغ 5/000/000ريال پس از چاپ مقاله و يا اخذ پذيرش پرداخت خواهد شد. يا  نويسنده مقاله مي تواند از كمك هزينه چاپ براي انجام ويراستاري مقالات انگليسي زبان  جهت چاپ در مجلات پس از تصويب مقاله در مجله و با ارائه رسيد استفاده نمايد.

تبصره 9: درصورتي كه مجله ضريت تاثير (IF) بالاي 2 داشته باشد و در حيطه تخصصي مربوطه بر اساس اسكوپوس در دسته Q1 قرار بگيرد تا سقف دو هزار دلار به قيمت مصوب دولتي هزينه چاپ پرداخت خواهد شد .

ماده 11 : در صورتيكه دانشجويي در انجام پروژه و تدوين مقاله نقش داشته و جزو نويسنده اول يا مسئول باشد 50 درصد مبلغ تشويقي نفر اول  ( علاوه بر نويسنده اول ) به نامبرده پرداخت مي‌گردد در غيراينصورت 40 درصد مبلغ تشويقي نفر اول به نامبرده تعلق مي گيرد.

تبصره 10: پرداخت هزينه كمك به چاپ مقاله به دانشجويان مستلزم نوشتن آدرس كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه ( Affiliation ) درمقاله مي باشد .در غير اين صورت هيچ گونه  پرداختي به دانشجو تعلق نمي گيرد .

تبصره 11: اعضاي هيئت علمي و كارشناسان  دانشگاه كه در حال تحصيل در مقطع PhD مي باشند در صورتي كه در مقاله به عنوان نفر اول يا مسئول باشند همانند اعضاي هيئت علمي و درصورتي كه جزء ساير نفرات در مقاله باشند همانند دانشجويي كمك هزينه چاپ مقاله در يافت خواهند كرد.

ماده 12 : در صورتي كه محققان دانشگاه فصلي از يك كتاب معتبر خارجي را تاليف نمايند و اسم و آدرس دانشگاه ذكر شده باشد، همانند مقالات چاپ شده در مجلات بين المللي به دو نفر به اندازه مقالات مروري براساس ماده يك، هزينه كمك به چاپ مقاله پرداخت مي‌گردد و در خصوص نمايه شدن كتاب در اسكوپوس با رعايت سقف در ضريب 1.5 ضرب خواهد شد.

شرايط شركت دركنگره هاي معتبر علمي خارج و داخل كشور

به منظور گسترش تبادلات علمي بين المللي و افزايش توان پژوهشي و آموزشي اعضاي هيئت علمي و محققين دانشگاهها، دانشكده ها، پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور و همچنين سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (كه در اين آئين نامه دانشگاه ناميده مي شود) متقاضيان واجد شرايط مي توانند با استفاده از تسهيلات اين آئين نامه در همايش هاي علمي معتبر بين المللي شركت نمايند. همايشي بعنوان معتبر شناخته مي شود كه بصورت ادواري برگزار مي گردد و حداقل 5 دوره از آن برگزار شده باشد و يا همايشي كه خلاصه مقالات آن در نمايه ISI وارد شده باشد.

1- شخص متقاضي مي تواند عضو هيئت علمي و يا دانشجوي اين دانشگاه باشند (مقاطع بالا تر از كارشناسي).

2- مقاله پذيرش شده در كنگره‌هاي خارجي بايد منتج از طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه باشد.

3-محور هاي كنگره بايد دقيقا با تخصص متقاضي و مقاله پذيرفته شده منطبق باشد .

4- هر عضو هيئت علمي در سال يكبار مي تواند در كنگره‌هاي خارجي شركت نمايد.

 تبصره 1: اعضاي هيئت علمي بارتبه دانشياري و بالاتر در صورتي كه به عنوان سخنران مدعو در سمينار هاي خارجي پذيرفته شوند حداكثر يكبار در سال مي توانند بدون طرح مصوب شركت نمايند.

تبصره 2: فاصله زماني بين پايان طرح‌تحقيقاتي مصوب و پذيرش مقاله نبايد بيشتر از 3 سال باشد.

تبصره 3: ازهر طرح‌تحقيقاتي، حداكثر يك مقاله و يك نفر مشمول استفاده از تسهيلات مي‌شود.

تبصره 4: اعضاي هيئت علمي كه موفق به اخذ جايزه جشنواره رازي يا خوارزمي گرديده اند بمده 3 سال و اعضاي هيئت علمي 1% پرارجاع بر اساس ESI، حداكثر يكبار علاوه بر سهميه اوليه مي توانند در كنگره هاي خارجي شركت نمايند.

5- دانشجويان Ph.D بعد ازامتحان جامع، دانشجويان دكتري تخصصي پژوهشي بعد از دوره MPhil و دستياران باليني از سال دوم به بعد در صورتي كه در دوره دستياري حداقل 1 مقاله در مجلات نمايه نوع يك با آدرس مربوط به دوره تحصيل كميته تحقيقات دانشجويي يا يكي از مراكز تحقيقات دانشگاه داشته باشند يكبار در طول دوره مي توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.

6- دانشجويان  كارشناسي ارشد با معدل بالاي 17و دكتري عمومي (بعد از امتحان علوم پايه) در طول دوره يكبار و حداكثر 5 نفر در سال مي توانند از تسهيلات كنگره هاي خارجي بهره مند گردند. اين حمايت مشمول افرادي مي باشد كه حداقل 1 مقاله در مجلات نمايه نوع يك با آدرس كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه داشته باشند.

7- خلاصه مقالات چاپ شده بايد آدرس دقيق دانشگاه علوم پزشكي مازندران را داشته باشند و در غير اينصورت كليه مبالغ حمايت مالي بايد عودت داده شود.

8- كسانيكه بدلايل موجه برايشان ويزا صادر نشده و سفر آنان لغو گرديد، در صورت پرداخت هزينه ثبت نام و داشتن قبض پرداخت معتبر بطور كامل پرداخت مي گردد.

مدارك مورد نياز قبل از سفر

- پذيرش مقاله، چكيده مقاله، فرم هزينه ها، حكم كارگزيني، تكميل چك ليست توسط متقاضي (حضوري) و مشخصات همايش مبني بر معتبر بودن آن .

مدارك مورد نياز بعد از سفر

- گواهي شركت در همايش، چكيده مقاله چاپ شده، كپي از جلد كتابچه خلاصه مقالات يا CD، اصل رسيد پرداختي بابت ثبت نام، تكميل فرم گزارش سفر، اصل لاشه بليط هواپيمايي، فيش ويزا، بيمه نامه، كپي فيش عوارض خروج از كشور و ميزان تسهيلات در كنگره هاي خارجي.

9- ميزان پرداخت هزينه روزانه براي همه كشورها مبلغ 2/000/000ريال محاسبه مي‌گردد.

10- درخصوص تعداد روزهاي رفت و برگشت در كنگره خارجي، براي كشورهاي همسايه يك روز، براي كشورهاي اروپايي- آفريقايي و ساير كشورهاي آسيايي دو روز و براي كشورهاي قاره آمريكا و استراليا سه روز محاسبه ميگردد.

11- سقف هزينه هاي مربوط به شركت در كنگره  كه بصورت سخنراني ارائه مي شوند، تا 80/000/000ريال و براي پوستر و ساير اشكال ارائه بصورت غير سخنراني كامل  تا 70 درصد سقف سخنراني پرداخت مي گردد.

تبصره1 : بليط هواپيما بايد از نوع Economy ‌ باشد.

12- تا 50 % هزينه شركت در كنگره بصورت  علي الحساب درصورت وجود اعتبار قبل ازسفر پرداخت مي گردد.

13- در صورت عدم شركت در كنگره پرداخت تشويقي به خلاصه مقالات خارجي به ازاء هر مقاله مبلغ 1/000/000ريال و به خلاصه مقالات چاپ شده در كنگره هاي داخلي كه منتج از طرح تحقيقاتي باشد و آدرس دانشگاه علوم پزشكي مازندران را داشته باشد مبلغ 500/000ريال پرداخت مي گردد.

هزينه سفر در كنگره هاي داخلي:

هزينه هاي اياب و ذهاب متعارف و ثبت نام بطور كامل پرداخت مي گردد و هزينه روزانه به ازاء هر روز كنگره به مبلغ 500/000ريال پرداخت مي گردد (سقف تسهيلات حداكثر مبلغ 7.000.000 ريال مي باشد).

تبصره1: پرداخت هزينه سفر در كنگره هاي داخلي يكبار در سال خواهد بود.

14- در موارد خاص كه نحوه اجراي آن در آئين نامه پيش بيني نشده است، شوراي پژوهشي يا معاون تحقيقات و فناوري مي تواند تصميم گيري نمايد.

دستورالعمل اجرائي استفاده از دوره  فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

اين دستورالعمل با توجه به آئين نامه اجرايي استفاده از دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي ابلاغيه وزارتي شماره  16452مورخه 1380/11/17ونامه شماره 132104 مورخه 1382/9/2مبني بر تفويض اختيار امور اجرايي مربوط به استفاده از اعضاي هيئت علمي از دوره هاي فرصت مطالعاتي خارج از كشور به دانشگاهها به منظور ايجاد فرصت لازم جهت بهره گيري اعضاي هيئت علمي دانشگاه از دستاوردهاي علمي، پژوهشي و آشنايي آنها با دانش نوين در عرصه‌هاي علوم پزشكي و تبادل اطلاعات و تجارب حاصله وانتقال آن به داخل كشور و تسهيل در پرداخت هزينه‌هاي دوره بشرح ذيل تنظيم گرديد.

ماده 1: استادان ، دانشياران و استادياران تمام وقت (اعم ازجغرافيايي و غير جغرافيايي)  آموزشي يا پژوهشي جهت انتقال دانش و فناوريهاي نوين  و داراي اولويت اصلي كه در داخل كشور قابل انجام  نباشد مي توانند از اين دوره استفاده نمايند.

تبصره 1: به ازاي هر 4 سال سابقه تمام وقت آموزشي- پژوهشي، يكبار استفاده از اين دوره مجاز خواهد بود.

تبصره 2: اعضاي هيئت علمي آموزشي- پژوهشي و پژوهشي در صورت موافقت دانشگاه مي توانند از فرصت هاي مطالعاتي در هر نوبت حداقل 3 ماه و حداكثر يكسال با اخذ تعهد مورد قبول دانشگاه و رعايت ساير مقررات استفاده نمايند.

ماده 2 : ميزان مقرري ماهانه متعلقه استفاده كننده براساس كشور محل دوره محاسبه مي‌گردد:

جدول مربوط به ماده 2

نام كشور

ميزان مقرري (دلار آمريكا)

نام كشور

ميزان مقرري دلار آمريكا

نام كشور

ميزان مقرري دلار آمريكا

پاكستان

450

زلاندنو

950

بلژيك

1100

هندوستان

450

ايتاليا

1000

استراليا

1200

سوريه

450

اتريش

1000

فرانسه

1200

لبنان

450

دانمارك

1000

نروژ

1200

روسيه

600

فنلاند

1000

عربستان

1200

مالزي

750

آلمان

1100

سوئيس

1200

هلند

800

سوئد

1100

آمريكا

1500

اسپانيا

750

كانادا

1100

كره جنوبي

1500

انگليس

1500

ژاپن

2000

فيليپين

500

تايوان

1460

قبرس

750

آفريقاي جنوبي

800

تبصره 3: مقرري متعلقه بابت همسر به ميزان 60 درصد و بابت فرزندان(حداكثر دو فرزند) هر يك به ميزان 30 درصد مقرري مندرج در جدول فوق الذكر مي باشد.

ماده 3 :  پرداخت هزينه بليط بصورت رفت و برگشت، ويزا، عوارض خروجي و بيمه (فقط يكبار) فرد استفاده كننده از دوره و خانواده اش (همسر و دو فرزند)

تبصره 4 : عضو هيئت علمي در ابتدا بايد بليط را خريداري و كپي آنرا تحويل معاونت تحقيقات و فناوري دهد تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت آن اقدام گردد.

تبصره 5 : پس از پايان دوره فرصت مطالعاتي عضو هيئت علمي بايد اصل لاشه بليط خود و خانواده اش را جهت تسويه حساب به معاونت تحقيقات و فناوري تحويل نمايد. در غير اينصورت معاونت تحقيقات و فناوري مجاز خواهد بود تمام هزينه بليط را بطور يكجا از حقوق نامبرده كسر و به حساب دانشگاه واريز نمايد.

تبصره 6 : متقاضي در قبال استفاده از دوره فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايد كه به مدت3 برابر زمان استفاده از دوره در دانشگاه علوم پزشكي مازندران خدمت نمايد.

ماده 4 : به اعضاي محترم هيئت علمي كه از فرصت مطالعاتي خارج از كشور استفاده نمايند بر اساس ماده 2  مقرري ارزي به نرخ دولتي به  عضو و افراد خانواده وي از محل اعتبارات موسسه در دو مرحله  پرداخت خواهد شد.

تبصره 7: مابه التفاوت معادل ريالي مقري ارزي انجام دوره فرصت مطالعاتي متقاضي و افراد خانواده همراه وي (4 نفر با احتساب متقاضي) با حقوق و مزاياي استفاده كننده از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 8: معادل ريالي هزينه‌هاي بيمه درماني متناسب با مدت دوره متقاضي و خانواده اش از محل اعتبارات دانشگاه پرداخت مي‌گردد.

ماده 5 : استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي موظفند گزارش مطالعه و تحقيقات خود را هر شش ماه يكبار كه به تائيد استاد مربوطه رسيده باشد و حداكثر تا دو ماه پس از اتمام دوره به دانشگاه ارائه نمايند.

ماده 6 : استفاده كننده از فرصت مطالعاتي موظف است درحين اقامت و برگشت از دوره نسبت به انتشار مقالات و نيز انتقال  دانش و فناوري به اعضاي گروه ، دانشكده و... اقدام نمايد .

ماده 7 : انصراف از فرصت مطالعاتي با ماموريت آموزشي پس از آنكه بخشي از آن انجام گرفته به عنوان يك بار استفاده براي اعضاي هيئت علمي محسوب مي‌گردد و بايد دلايل آن نيز ارائه گردد و در صورت عدم تاييد دانشگاه هزينه هاي مصرف شده توسط عضو هيئت علمي بايد مسترد گردد.

ماده 8: عضو هيئت علمي كه داراي شرايط زير باشد مي تواند درخواست فرصت مطالعاتي نمايد :

1)داشتن چهار مقاله ISI/pumped به عنوان نويسنده اول يا مسئول در طي دو سال اخير.

2) موضوع علمي فرصت مطالعاتي براساس اهداف و اولويت هاي كلان دانشگاه باشد كه از طريق كار گروه هاي تخصصي اعلام مي گردد.

3) موضوع مورد مطالعه در موسسات و دانشگاه هاي داخل كشور قابليت اجرا نداشته باشد.

ماده واحده 1: از دوره هاي كوتاه مدت تحقيقاتي تابستانه با رعايت شرايط 2 و 3 ماده 8 تا سقف 25/000/000ريال حمايت

مي شود.

 

اين آئين نامه در جلسه شوراي پژوهشي مورخ 1397/03/23دانشگاه مطرح و پس از بررسي و تبادل نظر اعضاء با 34 ماده و 38 تبصره مورد تصويب قرار گرفت .تاريخ اجراي آئين نامه حمايت از چاپ مقالات در مجلات معتبر (تشويقي ) 1397/01/01و ساير آئين نامه ها  1397/05/01 مي باشد.

 

افزايش حمايت مالي كميته تحقيقات دانشجويي براي طرح هاي تحقيقاتي
Powered by DorsaPortal