معاونت آموزشی
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1396/02/13 تعداد بازدید: 10
اطلاعيه شماره 3
اطلاعيه شماره 3

اطلاعيه شماره 3

آزمون دستياري روز پنج شنبه مورخ 14/2/96

حوزه : دانشكده بهداشت

 

كلاس يا سالن

از شماره

تا شماره

دانشكده بهداشت

64222

64341

كلاس شماره 1

64222

64245

كلاس شماره 2

64246

64269

كلاس شماره 3

64270

64293

كلاس شماره 4

64294

64317

كلاس شماره 5

64318

64341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه شماره 3

آزمون دستياري روز پنج شنبه مورخ 14/2/96

حوزه : دانشكده داروسازي

 

كلاس يا سالن

از شماره

تا شماره

دانشكده داروسازي

64012

64221

كلاس شماره 1

64012

64041

كلاس شماره 2

64042

64071

سالن طبقه همكف

64072

64101

64102

64131

64132

64161

كلاس شماره 3

64162

64191

كلاس شماره 4

64192

64221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعيه شماره 3

آزمون دستياري روز پنج شنبه مورخ 14/2/96

حوزه : دانشكده پزشكي

 

كلاس يا سالن

از شماره

تا شماره

طبقه همكف

دانشكده پزشكي

63696

63827

سالن طبقه همكف

 

63696

63721

63722

63747

طبقه همكف كلاس شماره 1

63748

63787

طبقه همكف كلاس شماره 2

63788

63827

طبقه اول دانشكده پزشكي

63828

64011

سالن طبقه اول دانشكده پزشكي

63828

63861

63862

63895

طبقه اول كلاس شماره 3

63896

63913

طبقه اول كلاس شماره 4

63914

63931

طبقه اول كلاس شماره 5

63932

63955

طبقه اول كلاس شماره 6

63956

63987

سالن طبقه دوم

63988

64011

 

 

اطلاعيه شماره 3
Powered by DorsaPortal