معاونت آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
ENGLISH
تاریخ: 1390/05/16 تعداد بازدید: 516
عناوين موضوعات و اولويتهاي پژوهش در آموزش
ليست اولويت هاي موضوعات تحقيقاتي مورد نياز آموزش
 قابل توجه اساتيد و كارشناسان محترم
معاونت آموزشي دانشگاه ليستي از موضوعات پژوهش در آموزش به شرح ذيل را اعلام مي دارد بديهي است اجراي چنين موضوعات تحقيقاتي موجب شناسائي و ارائه راه حل براي مشكلات آموزشي و ارتقاء كيفيت آموزشي خواهد شد. اعضاي هيات علمي مي توانند طرح تحقيقاتي را پس از تصويب در گروه آموزشي براي تصويب نهائي به اين معاونت ارسال نمايند. اعضاي هيات علمي با اجراي طرح هاي ذيل مي توانند امتياز دانش پژوهي را كسب نمايند و همچنين مي توانند در جشنواره هاي آموزش پزشكي و همايش آموزش پزشكي كشور در سال 1391 در ساري شركت نمايند.

 

1-       بررسي روش هاي مشاركتي تدريس در فراگيري و رضايت دانشجويان

2-       تاثير برنامه هاي آموزش از راه دوره بر موفقيت تحصيلي دانشجويان

3-       بررسي راهكارهاي مناسب براي كاهش ركود علمي اعضاي هيات علمي

4-       روشهاي اجرائي براي ارتقاء آزمون بورد دستياران

5-       تاثير مركز آموزش مهارتهاي باليني در ارتقاء يادگيري مهارتهاي دانشجويان پزشكي

6-       طراحي و پياده سازي روشهاي نوين آموزش دانشجويان در فيلد

7-       تاثير روشهاي نوين آموزشي در ايجاد انگيزش فراگيري در دانشجويان

8-       تاثير روشهاي نوين ارتباطي با بيمار در مهارت دانشجويان پزشكي

9-       بررسي تاثير وسايل كمك آموزشي در فراگيري دانشجويان

10-    طراحي و بازنگري محتواي آموزشي رشته تحصيلي بر اساس نياز سلامت جامعه

11-    طراحي و اجراي گراند راندهاي آموزشي به شكل مجازي

12-    روشهاي اجرائي براي افزايش نمره قبولي دانشجويان در علوم پايه

13-    تاثير روشهاي نوين آموزشي در دانش، عملكرد و مهارت دانشجويان پزشكي در پروسژرهاي تشخيصي و درماني

14-    طراحي و پياده سازي روشهاي نوين در مشاوره و راهنمايي تحصيلي

15-    طراحي و اجراي برنامه آموزشي براي دانشجويان استعداد درخشان

16-    چگونگي افزايش نقش مديران گروه هاي باليني در بيمارستانهاي آموزشي درماني

17-    طراحي نحوه تعامل بيشتر آموزش و درمان در بيمارستانهاي آموزشي درماني

18-    بررسي وضعيت ارائه مشاوره ها در بيمارستانهاي آموزشي درماني

19-    بررسي چگونگي اختصاص كارانه آموزشي به اعضاي هيات علمي در بيمارستانهاي آموزشي درماني

20-    بررسي چگونگي ارتقاء نقش دانشكده پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي درماني

21-    بررسي چگونگي اجراي آموزش آبشاري به دانشجويان (ارائه درس توسط دسياران سطوح بالاتر به دستيارن سطوح پائين تر يا ارائه درس توسط دانشجويان postgraduate به دانشجويان undergraduate )

22-    بررسي نحوه ارتقاء همكاري اساتيد باليني و پايه در رشته هاي مرتبط با هم

23-    بررسي چگونگي همكاري دانشگاه هاي ايران با دانشگاه هاي بين المللي و ارائه طرح مطلوب براي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

24-    چگونگي ارتقاء نقش معنويت در آموزش علوم پزشكي

25-    چگونگي ارتقاء همكاري بين دانشگاه علوم پزشكي مازندران با مجامع علمي سلامت محور مانند WHO

26-    بررسي و اصلاح شاخص هاي اعتبارات آموزشي

عناوين موضوعات و اولويتهاي پژوهش در آموزش
Powered by DorsaPortal