معاونت آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1394/08/26 تعداد بازدید: 22
برگزاري نشست دوره اي مديريت امور دانشجويان شاهد وايثارگر مديريت امور دانشجويان شاهد وايثارگر اولين نشست دوره اي دانشجويان شاهد وايثارگر در دانشكده دندانپزشكي در تاريخ 11/8/94 و دومين نشست دوره اي را در دانشكده پرستاري و مامايي در تاريخ 18/8/94 و سومين نشست دانشجويان دردانشكده پزشكي در تاريخ 19/8/94برگزار نموده است .
برگزاري نشست دوره اي مديريت امور دانشجويان شاهد وايثارگر مديريت امور دانشجويان شاهد وايثارگر اولين نشست دوره اي دانشجويان شاهد وايثارگر در دانشكده دندانپزشكي در تاريخ 11/8/94 و دومين نشست دوره اي را در دانشكده پرستاري و مامايي در تاريخ 18/8/94 و سومين نشست دانشجويان دردانشكده پزشكي در تاريخ 19/8/94برگزار نموده است .
 
برگزاري نشست دوره اي مديريت امور دانشجويان شاهد وايثارگر مديريت امور دانشجويان شاهد وايثارگر اولين نشست دوره اي دانشجويان شاهد وايثارگر در دانشكده دندانپزشكي در تاريخ 11/8/94 و دومين نشست دوره اي را در دانشكده پرستاري و مامايي در تاريخ 18/8/94 و سومين نشست دانشجويان دردانشكده پزشكي در تاريخ 19/8/94برگزار نموده است .
Powered by DorsaPortal