معاونت آموزشی
۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد
ENGLISH
تاریخ: 1394/11/26 تعداد بازدید: 57
بازديد اعضاي هيأت ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي وزارت متبوعه در تاريخ هاي 26 و 27/11/94 از دانشكده پزشكي ساري جهت بازديد ادواري دوره دكتري تخصصي(Ph.D.) رشته فارماكولوژي دانشگاه
بازديد اعضاي هيأت ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي وزارت متبوعه در تاريخ هاي 26 و 27/11/94 از دانشكده پزشكي ساري جهت بازديد ادواري دوره دكتري تخصصي(Ph.D.) رشته فارماكولوژي دانشگاه
 بازديد اعضاي هيأت ممتحنه، ارزشيابي و برنامه ريزي وزارت متبوعه در تاريخ هاي          26 و 27/11/94 از دانشكده پزشكي ساري جهت بازديد ادواري دوره دكتري تخصصي(Ph.D.) رشته فارماكولوژي دانشگاه
Powered by DorsaPortal