دانشكده پرستاري بهشهر
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
برنامه هفتگي نيمسال اول 96-97 1396/06/14
برنامه هفتگي نيمسال اول 96-97

 قابل توجه دانشجويان محترم : امكان تغيير در برنامه هاي كلاسي وجود دارد.
 
 برنامه هفتگي دانشجويان پرستاري ترم دوم  نيمسال اول97-96

      ساعت كلاس

 

   ايام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

توضيحات

 

شنبه

 

كارآموزي اصول ومهارتهاي پرستاري

خانم اياسي

مفاهيم پايه پرستاري

خانم اياسي

ژنتيك

آقاي دكترباقري

 

يكشنبه

 

كارآموزي اصول ومهارتهاي پرستاري

خانم اياسي

بررسي وضعيت سلامت

خانم اياسي

تاريخ وتمدن اسلامي

آقاي برادران

 

فرآيندآموزش به بيمار

خانم اياسي

دو شنبه

كارآموزي اصول ومهارتهاي پرستاري

خانم اياسي

 

تربيت بدني(2)

آقاي دكتررضايي-خانم بذرافشان

 

-كلاس تربيت بدني آقايان در باشگاه المپيك و خانم ها

در باشگاه توحيد برگزار مي گردد.

-شروع كلاس قارچ بعدازاتمام كارآموزي ميباشد.

قارچ شناسي

آقاي دكترعقيلي

سه شنبه

 

ميكروب شناسي ويروس شناسي

آقاي واحدي

آقاي دكترحق شناس

تغذيه وتغذيه درماني

خانم دكتررمضاني

ايمونولوژي

آقاي دكترولدان

خانم پهلوان

دانش خانواده وجمعيت

آقاي دكترپوررحيم

 

 

چهار شنبه

 

انگل شناسي

خانم دكترضيائي

داروشناسي

خانم دكترمحمودي

 

 
 

برنامه هفتگي دانشجويان پرستاري ترم چهارم  نيمسال اول97-96 
 

      ساعت كلاس

 

   ايام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

توضيحات

شنبه

 

 پرستاري بهداشت روان 

 آقاي دكتر جنتي
 

 

 

 

يكشنبه

 

انقلاب اسلامي

آقاي برادران

پرستاري سالمندان(2)

(اورولوژي و زنان)

خانم بهبودي

پرستاري دراختلالات مادرونوزاد

خانم بهبودي

 

 

دو شنبه

پرستاري كودك سالم

خانم بهبودي

زبان تخصصي

خانم قدرتي

 

 

سه شنبه

 

 

كارآموزي

پرستاري بهداشت روان

آقاي دكترجنتي

پرستاري سالمندان(2)

(قلب ومردان)

آقاي دكترحيدري

 

چهار شنبه

 

 

كارآموزي

پرستاري سالمندان(2)

(تنفس)

خانم اياسي

پرستاري وبهداشت محيط

خانم دكترصابري

شروع كلاس پرستاري سالمندان2 (تنفس) از تاريخ 96/7/19 ميباشد

پنج شنبه

كارآموزي

 

 

 

 
 

برنامه هفتگي دانشجويان پرستاري ترم ششم نيمسال اول97-96 
 

      ساعت كلاس

 

   ايام هفته

10-8

12-10

15-13

17-15

توضيحات

شنبه

 

 

پرستاري اورژانس در بحرانها و حوادث غير مترقبه

آقاي دكتر اسماعيلي

 

 

يكشنبه

 

پرستاري اورژانس دربحرانهاوحوادث غيرمترقبه

آقاي دكتراسماعيلي

مراقبتهاي پرستاري دربخشهاي ويژه(دياليز)

آقاي دكترجعفري

 

دو شنبه

 

مراقبتهاي پرستاري درمنزل

آقاي اسفندياري

مراقبتهاي پرستاري دربخشهاي ويژه(ICU)

خانم اياسي

 


 

شروع كلاس icu از تاريخ 96/7/17 ميباشد

سه شنبه

 

كارآموزي

آشنايي بامنابع اسلامي

اقاي برادران

مراقبتهاي پرستاري دربخشهاي ويژه(CCU)

اقاي مهدوي

 

چهار شنبه

 

كارآموزي

اصول مديريت خدمات پرستاري

آقاي دكتررنجبر

مراقبتهاي پرستاري درمنزل

اقاي دكترحيدري

 

پنج شنبه

كارآموزي

 

 

 

 
تعداد بازدید: 353
Powered by DorsaPortal