معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
تاریخ: 1393/09/14 تعداد بازدید: 91
پيام دكتر محسن اعرابي معاون بهداشتي و معاونين و كارشناسان به مناسبت روز جهاني داوطلب:
يام دكتر محسن اعرابي معاون بهداشتي و معاونين و كارشناسان به مناسبت روز جهاني داوطلب: تلاش آگاهانه و نقش موثر داوطلبان سلامت جامعه را ارج مي نهيم و حضور پرشور اين عزيزان را در عرصه بهبود و توسعه كشور گرامي مي داريم و اميدواريم با انجام تعهد سياسي دولت در امر مشاركت مردم و در نتيجه حمايت سياسي لازم. اين تشكل مردمي با ساختاري مناسب و مستحكم تر الگويي براي بهبود شرايط زندگي و سلامت جامعه باشد.

پيام دكتر محسن اعرابي معاون بهداشتي و معاونين و كارشناسان به مناسبت روز جهاني داوطلب:

سلامت و مشاركت مردم

مشاركت مردم در خد مات بهداشتي درماني يكي از شاخصه هاي ارتقاي سلامت در جامعه محسوب مي شود. امروزه مشخص شده در مباحث پيچيده سلامت ، مسيري كه مي تواند موثرتر اهداف ارتقاي سلامت را پيش ببرد ، آموزش در محيط هاي مختلف كار ، تحصيل و خانواده است.

در حال حاضر عمده با ر بيماريهايي كه به جامعه تحميل مي شود. توسط خود بشر ايجاد مي شوند. براساس مطالعات صورت گرفته در ايران تنها 18درصد مردم از دانش سلامت كافي برخوردارند كه منبع 50 تا 70درصد آن ،رسانه ها هستند . براساس اين ارزيابي ، حدود 50 تا 60 درصد مردم دانش سلامت متوسط دارند .

متاسفانه فقرفرهنگي و گاهي اقتصادي باعث شده مردم نسبت به رعايت بهداشت عمومي در زندگي روزانه خود بي اعتنا باشند. اين موضوع نشان مي دهد جاي آموزش سلامت در كشور ما چقدر خالي است از طرفي نمي توان انتظار داشت وزارت بهداشت با نيروي انساني اندك خود بتواند چنين كار عظيمي را تنها به پيش ببرد. اينجاست كه نقش داوطلبان مردمي ياهمان داوطلبان سلامت مشخص مي شود.

امروزه آثار عملكرد داوطلبان سلامت به وضوح در كاهش مرگ و ميرها قابل مشاهده است. شايد در شرايط فعلي بيش از ساخت بيمارستان و اتاق عمل و راه اندازي آنژيوگرافي ، به فرهنگ سلامت نياز داشته باشيم فرهنگي كه مردم را در برابر سلامت خود مسئوول بداند و شايد اثربخش ترين اقدام در وزارت بهداشت در جهت ارتقاي سلامت جامعه توجه به داوطلبان سلامت و توسعه شبكه مربوط به آن باشد.

پنجم دسامبر روزجهاني داوطلب مصادف با 14 آذر ماه به منظور ارج نهادن به خدمات ارزشمند داوطلبان سلامت در سراسر جهان شكل گرفته است، ضمن گراميداشت اين روز و عرض تبريك به پيشتازان خدمات داوطلبانه در عرصه بهداشت و درمان كشور ، تلاش آگاهانه و نقش موثر داوطلبان سلامت جامعه را ارج مي نهيم و حضور پرشور اين عزيزان را در عرصه بهبود و توسعه كشور گرامي مي داريم و اميدواريم با انجام تعهد سياسي دولت در امر مشاركت مردم و در نتيجه حمايت سياسي لازم. اين تشكل مردمي با ساختاري مناسب و مستحكم تر الگويي براي بهبود شرايط زندگي و سلامت جامعه باشد.

دكتر محسن اعرابي

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

داوطلبان سلامت ، توان بالقوه براي كنترل بيماري هاي غيرواگير

امروزه چهره بيماري هاي واگير و غير واگير جوامع بشري با چند دهه قبل كاملا تفاوت پيدا كرده و در حال حاضر با ريشه يابي بيماري هاي مبتلا به جوامع مشخص مي شود كه عمده اين بيماري ها ريشه در رفتارهاي انسان ها و عادات زندگي نوين و شهري دارد . به عنوان نمونه بيشترين آمار مرگ و مير در كشور ما ناشي از بيماري هاي قلب و عروق است كه آن هم تا حد زيادي ناشي از عادات غذايي، دخانيات ، استرس هاي رواني و كم تحركي بدني است . حتي درباره سرطان ها نيز تحقيقات نشان داده است كه الگوهاي رفتاري زندگي تاثير بسزايي در بروز اين بيماري ها دارد.

وجود داوطلبان سلامت در راستاي فرهنگ سازي و ارتقاي آگاهي هاي عمومي در مسائلي از اين قبيل ، جامعه را به سمت افزايش و حفظ سلامت افراد سوق مي دهد.

در حدود 170000 نفر داوطلب سلامت در سراسر كشور و 4000 نفر داوطلب در استان مازندران است . اين نيروي عظيم مي تواند خود منادي سلامت در جامعه باشد و بعنوان يك شبكه فعال آموزش عمومي سلامت ، دريايي وسيع از امكانات و ظرفيت ها را پيش روي نظام سلامت كشور قرار دهد. در كنار اين نيروي عظيم ، وزارت بهداشت نيز وظيفه دارد ضمن توانمندسازي اين شبكه نسبت به برنامه ريزي هدفمند در اين خصوص اقدام كند. بديهي است كه ارائه خدمات سلامت در قالب شبكه هاي بهداشتي درماني در شهرها به صورت كامل نيست و بايد براي تحقق اهداف سلامت ، نيروهاي بيشتري خدمات ارائه كنند.

بنابراين برنامه داوطلبان سلامت بايد يكي از سياست هاي اصلي وزارت بهداشت تلقي شود، زيرا براي دستيابي به اهداف هزاره سوم ، مشاركت مردم در سلامت از اصولي اساسي به شمار مي رود. با توجه به اين كه همكاري اين عزيزان داوطلبانه است و هيچ يك از داوطلبان سلامت ، پولي دريافت نمي كنند بنابراين مي توان با بودجه و اعتبار كم اما برنامه ريزي دقيق به اين اهداف دست يافت ، ولي قطعاً بودجه بيشتر ، برنامه موثرتر و پربارتر را به همراه خواهد داشت

توانمندسازي مردم شرط مراقبت از سلامت خود (خودمراقبتي )

سلامت امروزه ديگر تنها يك وضعيت ايده آل تلقي نمي شود بلكه راهي پويا با ابعاد گسترده كه از نيازهاي اوليه جسماني و فيزيولوژيك آغاز شده و تا والاترين ابعاد خود شكوفايي و رشد و تعامل روحي و معنوي را در بر مي گيرد كه فقط با حضور مسوولانه ، آگاهانه و پرتلاش پيموده مي شود.

خودمراقبتي مهم ترين شكل مراقبت اوليه چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه كه بيشتر مردم فقير هستند و دسترسي كمتري به مراقبت هاي سلامت تخصصي وجود دارد، مي باشد.

براي مثال افراد ديابتي در طول يك سال به طور متوسط حدود 3 ساعت با يك متخصص بهداشتي تماس دارند و بقيه 8757 ساعت باقيمانده سال را با استفاده از توصيه هايي كه متخصصان در طول 3 ساعت به آنها ارايه داده اند يا با استفاده از مهارتي كه از طريق برنامه هاي سازمان يافته آموزش خودمراقبتي كسب نموده اند، از خود مراقبت مي كنند. تخمين زده مي شود كه 65 تا 85 درصد همه مراقبت هاي سلامتي به وسيله خود شخص و خانواده اش بدون دخالت متخصصين اعمال مي شود كه در آن از روش هاي سنتي و غير طبي يا طب رايج استفاده مي شود و خودمراقبتي در برگيرنده فعاليت هاي مشتمل بر ارتقاي سلامت، پيشگيري از بيماري، درمان بيماري و مصدوميت ها و درمان و توان بخشي بيماري هاي مزمن است در واقع ، درماني كه به وسيله پزشكان اعمال مي شود تنها نوك « كوه يخي » مراقبت هاي مي باشد. اين موضوع نشان مي دهد كه خودمراقبتي جزء لاينفك تمام سطوح مراقبت بهداشتي اوليه و تخصصي بوده و با اندكي تسهيل در روند اجراي خودمراقبتي، مي تواند وضعيت بهداشتي ، اقتصادي و اجتماعي كل جمعيت را بهبود بخشد.

در اين رويكرد است كه توان و استعداد ذاتي مراقبت از خود در مردم بيدار مي شود و با توانمند شدن مردم براي حفاظت از سلامت خود، سلامت مبتني بر دانايي در قالب برنامه اي عملي تحقق مي يابد و در نتيجه مردم با برخورداري از دانش و رفتار آگاهانه از يك زندگي با كيفيت بهره مند مي شوند خود مراقبتي به عنوان قسمتي از زندگي روزانه ، مراقبتي است كه توسط افراد براي تامين حفظ و ارتقاي سلامت خود و خانواده انجام مي شود. و شامل اعمالي است كه آموخته شده، نيازهاي اجتماعي و مردم خود را برآورده سازند، از بيماري ها و حوادث پيشگيري نمايند و ناخوشي ها و وضعيت هاي مزمن را مراقبت كنند.

مهم ترين دستاوردهاي خود مراقبتي ، توانمند شدن مردم در اتخاذ تصميمات درست در استفاده صحيح از مراقبت هاي بهداشتي و انتخاب و انجام رفتارهاي مناسب مراقبت از خود مي باشد كه با تعامل بانظام مراقبت از سلامت صورت مي گيرد. شالوده خود مراقبتي افزايش توان و مسئووليت فرد در مقابل سلامت خود و اطرافيان است و به طور مستقيم و غيرمستقيم مشوق افزايش عامليت خود مراقبتي به نوعي منجر به تقاضا براي وضعيت مطلوب سلامتي مي شود . اين وضعيت مطلوب جدا از محيط نيست . بدين ترتيب خود براي سلامت خويش نيازمند تعامل سازنده با اجتماع است و براي پاسخ به نياز خود به ارتقاي سلامت، ارتباط توام با همكاري و اعتماد به جامعه را پي ريزي مي كند و موجب افزايش سرمايه هاي اجتماعي مي شود زيرا افزايش سرمايه اجتماعي و تعامل فرد با جامعه به عنوان يكي از اهداف و برنامه هاي خود مراقبتي ذكر شده است.

شواهد قوي براي ارتباط بين سواد بهداشتي و خود مراقبتي وجود دارد. سواد بهداشتي نياز اساسي خود مراقبتي است . سواد بهداشتي شامل مجموعه اي از مهارت هاي خواندن، شنيدن ، تجربه و تصميم گيري و توانايي به كارگيري اين مهارت ها در موقعيت هاي سلامتي است از آثار اوليه خود مراقبتي مي توان احساس اطمينان و كنترل روي زندگي خانوادگي ، فردي و اجتماعي ، برخورد مناسب با مسايل سلامتي و برخورداري از دانش و مهارت مراقبت از سلامت خود نام برد. آثار ميان مدت خود مراقبتي شامل: بهبود وضعيت سلامت، بهبود رفتارهاي بهداشتي ، كاهش هزينه هاي سلامت و ...... خواهد بود و آثار نهايي مراقبت از خود شامل موارد ذيل است كاهش ابتلا به بيماري ها ، كاهش مرگ و مير ، كاهش عوارض و بار بيماري ها ، افزايش اميد به زندگي ، بهبود كيفيت زندگي ، تحقق توسعه پايدار ، افزايش نشاط ، افزايش سرمايه اجتماعي و...... نهايتاً هدف از خود مراقبتي ، مشاركت فعال و آگاهاه و توانمندانه مردم در مراقبت از سلامت خود مي باشد.

با اجراي برنامه توانمندسازي مردم براي مراقبت از خود از يك شعار به برنامه اي علمي كاربردي و اثر بخش بدل گشته و در ادامه تلاش ارزشمند نظام سلامت در جمهوري اسلامي ايران گام ارزنده ديگري براي تامين ، حفظ و ارتقاي سلامت در كشور برداشته شود اما با دست تواناي مردم در مراقبت فعال از سلامت خود ، خانواده ، آشنايان ، هم محله اي ها ، هم شهري ها، هم ميهمانان و كشور پرافتخار و ارزشمند خود.

دكتر نادراهنگر

معاون فني

بسيج و سلامت

انسان سالم محور توسعه پايدار است و توجه به سلامت در همه ابعاد همچون سلامت جسمي ، رواني ، اجتماعي و معنوي از رسالت هاي مهم متوليان اجتماعي است . نيل به اين هدف نيازمند همكاري و مشاركت گسترده كليه سازمان ها و نهادهاي اجتماعي است . نيروهاي بالقوه بسيج در بسياري از طرح هاي ملي و بحران هاي اجتماعي مشاركت فعال دارند و در عرصه مباحث علمي نيز فعاليت مي كنند. شبكه داوطلبان بسيجي يكي از افتخارات شكل گرفته در چند سال گذشته است، اما نبايد از اين ظرفيت فقط براي واكسيناسيون فلج اطفال استفاده كرده . بايد به صورت مداوم از توان بالقوه آنها در بخش سلامت بهره مند گرديم .آموزش سلامت به نوجوانان و جوانان بسيجي كشور از يك طرف سبب ارتقاي ميزان دانش و مهارت هاي حفظ سلامت در ميان آنان مي شود و از سوي ديگر آنان را به الگوي عملي و مروج سالم زيستن براي هم سن و سالان، نوجوانان و جوانان مبدل مي سازد.

مشاركت مردمي در بحران ها

در بحث نظام سلامت و مشاركت عمومي نگاه ها عمدتاً متوجه بحران ها و خطراتي است كه به صورت مقطعي جامعه را تهديد مي كند و معمولاً هنگام خطر و بحران است كه مردم وارد صحنه مي شوند و با حضور و كمك هاي داوطلبانه خود مشكلات را مرتفع مي كنند. ضمن اين كه اين موضوع باعث افتخار ماست، بايد اذعان كنيم براي نگاهداشت جامعه اي سالم مي بايست اين حضور داوطلبان و مشاركت ها را با تحليل هاي عميق و برنامه ريزي راهبردي نهادينه كنيم .

اما تحليل عميق نيازهاي سلامت در جهان، نشان داده كه اگر بخواهيم جهان يا كشوري سالم داشته باشيم ، بايد فعاليت هاي سلامت را به صورت مستمر و با نگرش راهبردي و برنامه ريزي شده پيش ببريم . جامعه بايد در برابر سلامت خود احساس مسووليت كند. داوطلبان سلامت افرادي هستند كه پيام سلامت را داوطلبانه از واحدهاي بهداشتي درماني به مردم انتقال مي دهند و از طرف ديگر ، خواسته هاي بهداشتي درماني مردم را به واحدهاي بهداشتي درماني منتقل مي كنند و مي توانند اين احساس مسووليت را تقويت كنند.

دكتر قاسم اويس

معاون اجرايي

(پنجم دسامبر) روز جهاني داوطلب

14 اذر روزجهاني داوطلب Internatonol Volunteer Day5 December

براي داوطلبان سازمان ها و داوطلبان مستقل ، فرصت مغتنمي است تا همكاري هايشان را در زمينه توسعه اقتصادي ، اجتماعي در سطوح منطقه اي ، ملي و بين المللي ترويج كنند. زماني كه حمايت هاي سازمان ملل با اختيارات منطقه اي تلفيق شود، روز داوطلب را به يك فرصت استثنايي تبديل مي كند كه در سايه آن داوطلبان ، سازمان ها، گروه هاي اجتماعي و بخش خصوصي مي توانند براي دستيابي به اهداف مشترك گام بردارند اين روز به منظور توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها عنوان شد و در 17 دسامبر سال 1985 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيد و از آن زمان تاكنون سازمان ملل، دولت ها و تشكيلات مدني از همه جهان به داوطلبان پيوسته اند تا در روز 5 دسامبر از آنان تجليل به عمل آورند.

روزجهاني داوطلب و سال جهاني داوطلبان 2001

در پي شكل گيري يك جنبش جهاني و به دنبال طرح پيشنهادي دولت ژاپن به دبير كل سازمان ملل ، مجمع عمومي سازمان ملل در نوامبر 1997 سال 2001 را به عنوان سال جهاني داوطلبان اعلام كرده ايد انتخاب اين سال در شروع قرن 21 به منظور برانگيختن و جذب مشاركت هاي ملي و جهاني بود تا فعاليت داوطلبان تسهيل شده و به رسميت شناخته شود.

ايده انتخاب اين سال در شروع قرن 21 به منظور بر انگيختن وجذب مشاركتهاي ملي وجهانيبود تا فعاليت داوطلبان تسهيل شده وبه رسميت شناخته شود.

سال جهاني داوطلبان از ميان هزاران فعاليت و جشن در گرداگرد جهان اثر به سزايي گذاشت. داوطلبان در 123 كشور جهان كميته هاي ملي را شكل دادند تا اين سال و فعاليت هاي داوطلبانه را در همه اشكالش معرفي كنند . اثر به سزاي سال جهاني داوطلبان به ميزان قابل ملاحظه اي روز جهاني داوطلب را تحكيم كرد.

افتتاح رسمي سال جهاني داوطلبان در 5 دسامبر 2001 انجام شد در بسياري از كشورها برجسته سازي و به رسميت شناختن فعاليت هاي داوطلبان به عنوان يك استراتژي به كار گرفته مي شود تا در روز جهاني داوطلب بر روي داوطلبان به عنوان كانون توسعه اهداف هزاره تمركز شود، براي دستيابي به اين هدف سازمان ملل با اختصاص اين روز هرساله از ابتكارات بيش از 000/700 زن و مرد كه 75درصد آنها از كشورهاي توسعه يافته هستند در زمينه هاي صلح ، آزادي و توسعه در بيش از 140 كشور جهان حمايت مي كند.

دكتر اعلايي

مدير گروه گسترش

توسعه سلامت با مشاركت داوطلبان سلامت محلات

امروزه ميزان مشاركت جوامع در برنامه دولت ها يكي از شاخصه هاي مهم ارزيابي ميزان توفيق و روند توسعه در جوامع محسوب شده و حكومت ها تلاش مي نمايند هرچه بيشتر آحاد جامعه را در برنامه ريزي و اجراء مشاركت داده و از مردم كمك بگيرند از طرفي بسياري از برنامه ها و مداخلات در برنامه هاي جامع كشوري نيازمند ارتقاي دانش عمومي ، تغيير باورها و نگرش ها ، توسعه و ارتقاء رفتار و در نتيجه فرهنگ سازي عمومي مي باشد اين مهم مختص يك عرصه نبوده و تمامي عرصه هاي فرهنگي همچون قانونمداري ، ترافيك ، همياري ، فرهنگ، عدالت اجتماعي ، مشاركت امور مالي ، آپارتمان نشيني وعلي الخصوص فرهنگ مراقبت از سلامت خود و خانواده و اجتماع مي باشد بدون شك در تمامي اين عرصه ها بدون داشتن يك برنامه جامع با ساز و كار مناسب ، هدايت و رهبري برنامه ها و نهايتاً نظارت بر حسن اجرا و پيشرفت مداخلات امكان پذير نمي باشد.

در نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران از 20 سال قبل براي استفاده از نيروي مردم براي ارتقاء سلامت ، برنامه داوطلبان سلامت با هدف ترويج مفاهيم سلامت، توسعه رفتارهاي سالم ، توانمندسازي و حساس نمودن جامعه براي حفظ سلامت خود و خانواده ، محدود نمودن رفتارهاي مخاطره آميز و نهايتاً ارتقاء سلامت جامعه آغاز گرديد.

در اين برنامه ، داوطلبان سلامت از ميان ساكنين هر محله با داشتن سواد خواندن و نوشتن ، برخورداري از مقبوليت اجتماعي ، برخورداري از وقت كافي و داشتن علاقه و انگيزه براي انجام فعاليت هاي اجتماعي انتخاب و دعوت به همكاري مي شوند.

سرفصل هاي آموزشي كه به افراد منتخب آموزش داده مي شود اغلب مربوط به موضوعات حوزه سلامت است كه بيشتر جنبه پيشگيرانه دارد و هدف نهايي آنها ترويج و ارتقاء شيوه زندگي سالم است . انتظار مي رود از طريق اين افراد دانستني ها و مهارت هاي مرتبط با سلامت به مردم محله منتقل شود.

علاوه براين، داوطلبان سلامت در برابر مشكلات موجود در محله خود نيز احساس مسئوليت مي كنند و با جذب منابع و سرمايه هاي محلي به رفع مشكلات اقدام مي كنند . پيگيري احداث پل عابر پياده ايستگاه اتوبوس ،كتابخانه ، فضاي سبز، مدرسه ، مسجد ، اصلاح روش جمع آوري زباله ، مشكلات بهداشتي اماكن تهيه و توزيع مواد غذايي ، ايجاد تعاوني ها و صندوق هاي قرض الحسنه براي رفع مشكلات اقتصادي خانواده هاي تحت پوشش از جمله اقدامات داوطلبان سلامت است. هرداوطلب سلامت به طور متوسط 20 تا 50 خانوار را كه در همسايگي محل سكونت وي زندگي مي كنند تحت پوشش قرار مي دهد و از طريق برقراري ارتباط با آنان در زمينه آموزش هنجارها، باور و رفتارهاي سالم اقدام مي كند.

به منظور يكسان سازي آموزش داوطلبان سلامت محلات ، موضوعات آموزشي در 5 گروه كلي شامل سلامت كودكان ، سلامت باروري ، سلامت خانواده ، سلامت جامعه ، آشنايي با بيماريهاي شايع طبقه بندي شده استو تاكنون 35 عنوان كتاب در موضوعات مختلف آموزشي تدوين گرديده است .

روش آموزش داوطلبان سلامت تلفيقي از آموزش مشاركتي و تعليمي با رويكرد آموزش همسانان است كه براي آموزش آنان از مدل آموزش فرا نظريه اي ( تغيير رفتار مرحله اي ) با استفاده از شيوه هاي مختلف آموزشي چون بحث گروهي ، ايفاي نقش ، آموزش عملي ، پرسش و پاسخ ، بازديد از محدوده، سخنراني و ... استفاده مي شود.

محل آموزش داوطلبان ، كلاس هاي تجهيز شده در مراكز بهداشتي درماني شهري ( پايگاه هاي بهداشت ) و خانه هاي بهداشت است. جلسات آموزش هفته اي يك بار و به مدت دو ساعت ، به طور مستمر در طول سال برگزار مي شود. آموزش توسط پرسنل مراكز بهداشتي درماني ارائه مي شود كه در رده هاي تكنسين، كاردان، كارشناس ، كارشناس ارشد و پزشك هستند و در دوره هاي تربيت مربي شركت كرده اند، آموزش داوطلبان سلامت طي دو مرحله مقدماتي و تكميلي و بدون محدوديت زماني انجام مي شود.

در حال حاضر برنامه داوطلبان سلامت در 18 شهرستان حوزه دانشگاه علوم پزشكي مشهد و 112 مركز بهداشتي درماني شهري وپايگاه بهداشتي و 253 خانه بهداشت اجرا مي شود و تعداد 3538 داوطلب سلامت شهري، روستايي، بيش از 280176 خانوار را تحت پوشش قرار داده اند.

خديجه كيايي

كارشناس جلب مشاركت استان

 

پيام دكتر محسن اعرابي معاون بهداشتي و معاونين و كارشناسان  به مناسبت روز جهاني داوطلب:
Powered by DorsaPortal