معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ شنبه ۲۳ فروردين
تاریخ: 1394/03/03 تعداد بازدید: 10
سياست گذاران مرتبا برنامه هاي جمعيتي را رصد كنند/ دركنار فرزندآوري شرايط ازدواج آسان فراهم گردد / افزايش جمعيت فقط ترويج فرزندآوري نيست
اما سوالي كه مطرح بود تا اين ميزگرد در نمايشگاه پويايي بالندگي و جواني جمعيت از سوي مركز بهداشت ساري شكل بگيريد پاسخ به چرايي سياست هاي است كه بعد از سونامي جمعيت در دههاي شصت و هفتاد مطرح بود كه فرزند كمتر زندگي بهتر و اما امروزه همان سياست گذاران مطرح مي كنند كه حداقل دو فرزند براي هر خانواده ضروري است.
به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت استان از كميته اطلاع رساني نمايشگاه پويايي، بالندگي و جواني جمعيت در ساري نرخ پايين رشد جمعيتي در كشور نگراني هايي را ايجاد كرد كه  حتي مقام معظم رهبري هم نتوانسته كه نگراني خود از اين بابت را بيان نكند. بگونه اي كه شاهديم حضرت آقا در ابلاغيه اي سياست هايي را براي ارتقاي پويايي، بالندگي و جواني جمعيت با افزايش نرخ باروري به بيش از سطح جانشيني بيان و بر آن تاكيد داشتند.

پس از آن بود كه سياست گذاران در بخش جمعيتي سياست هايي را مبني بر تعادل جمعيتي در كشور ريل گذاري كرده و دستگاههاي مرتبط در اين بخش هم فعاليت هاي خود را براي دست يابي به اهداف مدون آغاز نمودند.

براي جلوگيري از پيرشدن جمعيت كشور، جايگزيني جمعيت و برقراري تعادل امروزه داشتن  حد اقل دو فرزند براي هر خانواده ضروريست.

اما سوالي كه مطرح بود تا اين ميزگرد در نمايشگاه پويايي بالندگي و جواني جمعيت از سوي مركز بهداشت ساري شكل بگيريد پاسخ به چرايي سياست هاي است كه بعد از سونامي جمعيت در دههاي شصت و هفتاد مطرح بود كه فرزند كمتر زندگي بهتر و اما امروزه همان سياست گذاران مطرح مي كنند كه حداقل دو فرزند براي هر خانواده ضروري است.

در اين ميز گرد دكتر صفريان معاون فني مركز بهداشت ساري، دكتر صياديان معاون اجرايي مركز بهداشت ساري و نامدار كارشناس مسئول آموزش سلامت مركز استان حضور داشتند كه همگي آنها بر رصد مرتب اجراي برنامه هاي جمعيتي در مقاطع مختلف تاكيد داشتند .  

ازدواج و داشتن فرزند  ريشه در دين مبين اسلام دارد و همواره مورد  تاكيد امام راحل و مقام معظم رهبري بود

دكتر عيسي صفريان در اين ميز گرد با بيان اينكه ازدواج و داشتن فرزند  ريشه در دين مبين اسلام دارد و همواره در تاكيدات امام راحل و مقام معظم رهبري شاهد توجه ويژه به اين دو مقوله بوده ايم اظهار داشت: شعار جمعيتي هم در دوره هاي گذشته درست بوده است هم در فضاي كنوني. اما آنچه كه حائز اهميت است نظارت بر اجراي برنامه هاي جمعيتي با رصد لحظه به لحظه آن است تا افكار عمومي در برهه هاي مختلف به كلافي سر در گم بدل نشود.

حد مطلوب جمعيت مورد تاكيد است

معاون فني مركز بهداشت ساري با بيان اينكه افزايش جمعيت به هر طريقي، در سياست هاي جمعيتي مطرح نمي باشد گفت:همانگونه كه اسلام بر حد مطلوب جمعيت تاكيد داشت در سياست هاي كنوني هم اصل بر همين است تا تعادل بين منابع و جمعيت حفظ باشد.

دكتر صفريان با اشاره به شعار ادوار گذشته مبني بر فرزند كمتر افزود: در آن شرايط نياز بود كه كاهش جمعيتي را داشته باشيم كه سياستي درست بود و امروز هم نيازمنديم كه جميتي بيشتر داشته باشيم كه بازهم درست است و تنها چيزي كه باز بر آن تاكيد دارم اين است كه برنامه ريزي ها به سمتي باشد كه مرتبا مورد ارزيابي و رصد قرار گيرد تا دوگانگي در سياست ها را نداشته باشيم.

در بحث افزايش جمعيت، شرايط خانواده ها مورد توجه است

وي خاطر نشان كرد: در بحث افزايش جمعيت، شرايط خانواده ها مورد توجه است و اينطور نيست كه سياست ها براي همه در فرزند آوري يكسان باشد.

معاون فني مركز بهداشت ساري گفت:  موضوع فرزند آوري و جمعيت موضوعي مهم است كه تنها مختص وزارت بهداشت نيست بلكه موضوعي چند بخشي است كه بايد دستگاههاي مرتبط پاي كار باشند در اين بين وزارت بهداشت هم به عنوان متولي بر حسب وظايف ذاتي خود از سال گذشته برنامه ريزي هاي خود را در دست اجرا گذاشته است.

دكتر صفريان با بيان اينكه سياست گذاران بايد نظارت داشته باشند گفت: با برنامه ريزي دولت براي اشتغال و مسكن و ازدواج آسان  11 ميليون زوج  در كشور  بحث افزايش جمعيتي متناسب و نزديك به نرخ باروي جايگزيني جمعيت خواهيم داشت.وي افزود: اگر نرخ جمعيت را 2 هم بگيريم براي رسيدن به دو برابر جمعيت 35 يا 36 سال زمان مي برد در حالي مي شود با برنامه ريزي در مسايل: طلاق، سقط و ... نتايج بهتر و زودتري گرفت.

معاون فني مركز بهداشت ساري در خصوص اينكه آيا فقط كاهش حمعيت چالش خواهد داشت و افزايش جمعيت چالش نخواهد داشت بيان داشت: در هر دو صورت بايد به چالش هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ... ديده شود.

تبعات اجتماعي افزايش جمعيت را بايد مد نظر داشت

وي با اظهار اينكه تبعات اجتماعي افزايش جمعيت را بايد در نظر گرفت گفت: حال كه سياست هاي افزايشي جمعيت شروع شد با توجه به شهر نشيني فعاليت هاي كنترلي جمعيت بايد حساب شده باشد و برنامه هاي را براي همه استانها متناسب با موقعيت آنها در نظر داشت.

دركنار فرزندآوري شرايط  ازدواج آسان فراهم گردد

دكتر صياديان معاون اجرايي مركز بهداشت ساري هم در اين ميزگرد با بيان اينكه تغيير نگرش ها در خصوص فرزند آوري با توجه به سياست هاي قبلي مبني بر فرزند كمتر كه به يك ارزش در خانواده ها بدل شد كمي شايد سخت به نظر برسد گفت: سواي از اينكه فرزند آوري تبليغ مي شود شايسته است تا شرايط ازدواج هم براي جوانان ديده شود.

 دكتر داوود صياديان با اظهار اينكه در كنارتغيير نگرش و متقاعد كردن خانواده ها قبل از فرزندآوري زمينه وبستر مناسب ازدواج آسان جوانان فراهم گردد گفت: جوانان اگر از مشغله اشتغال ومسكن و رفاهيات فارغ باشند با اطمينان خاطر و آرامش در زمينه فرزند آوري عمل خواهند كرد.

مخاطرات حوزه جوانان شناسايي گردد

معاون اجرايي مركز بهداشت ساري با تاكيد بر شناسايي مخاطرات حوزه جوانان از سوي نهادهاي ذيربط  تصريح كرد:بايد براي در اين زمينه بستر رقابتي ايجاد كرد و برنامه ها را از حالت نمادين خارج كرد.

جواني جمعيت به عنوان يك سرمايه بايد حفظ گردد

نامدار كارشناس مسئول آموزش سلامت بهداشت استان هم در اين ميزگرد با بيان اينكه سياست هاي كنترلي جمعيتي در هر دوره اي متناسب با مقتضيات زمانه درست مي باشد گفت: اما رصد اجراي برنامه ها در سياست هاي كلان بايد از سوي سياست گذاران مرتب انجام شود .

ازدواج هاي بدون فرزند، تك فرزند يا فرزندآوري ديرهنگام

حسين نامدار بيان داشت: در گذشته زيرساخت هاي لازم در اين زمينه فراهم نبود اما الان وضعيت متفاوت شده ولي ديگر جوانان رقبت كافي به سمت ازدواج ندارند كه نيازمند بستر فرهنگي است.

كارشناس مسئول آموزش سلامت بهداشت استان خاطرنشان كرد: امروزه همچنين شاهد ازدواج هاي بدون فرزند، تك فرزند يا فرزندآوري ديرهنگام در بين جوانان هستيم كه اصلا خوب نيست.

نامدار با تاكيد بر سياست هاي مديريت شده بيان داشت: سياست ها و بايد در زمان هاي و موقعيت هاي مختلف متغيير باشد تا بالندگي جمعيت را شاهد باشيم .

وي با تصريح اينكه جواني جمعيت را بايد به عنوان يك سرمايه حفظ كنيم گفت: نبايد بگذاريم جمعيت ما به سالمندي برسد.

افزايش جمعيت فقط ترويج فرزندآوري نيست / بايد از هدر رفت سرمايه هاي انساني جلوگيري كرد

اين كارشناس مسئول خاطر نشان كرد: حال كه قبح فرزند آوري شكسته شد و داشتن فرزند بيشتر از نگاه خانواده ها ديگر ضد ارزش نمي باشد بايد عوامل منفي كاهش جمعيت مانند تصادفات را نيز مديريت كرد. وي گفت: افزايش جمعيت فقط ترويج فرزندآوري نيست بلكه بايد با  فرهنگ سازي از هدر رفت سرمايه هاي انساني جلوگيري كرد.

 

سياست گذاران مرتبا برنامه هاي جمعيتي را رصد كنند/ دركنار فرزندآوري شرايط ازدواج آسان فراهم گردد / افزايش جمعيت فقط ترويج فرزندآوري نيست
Powered by DorsaPortal