معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
تاریخ: 1394/08/03 تعداد بازدید: 124
كارشناسان تغذيه وروانشناس خدمات رايگان به مازندراني هاارائه مي كنند
ساري-ايرنا-معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از آغاز طرح ارائه خدمات رايگان مشاوره تغذيه و روانشناسي دراستان خبرداد و گفت: 24 كارشناس تغذيه و 44 كارشناس روانشناسي باليني اين خدمات را به مردم مناطق شهري مازندران ارائه مي كنند .

كارشناسان تغذيه وروانشناس خدمات رايگان به مازندراني هاارائه مي كنند

ساري-ايرنا-معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران از آغاز طرح ارائه خدمات رايگان مشاوره تغذيه و روانشناس دراستان خبرداد و گفت: 24 كارشناس تغذيه و 44 كارشناس روانشناس باليني اين خدمات را به مردم مناطق شهري مازندران ارائه مي كنند .

نادر آهنگر روز يكشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود :پس از اعلام فراخوان وآمادگي تعدادي از كارشناسان تغذيه و روانشناس، پس ازطي كردن مراحل آزمون كتبي و ديگر مراحل اداري بصورت خريد خدمت جذب براي اجراي اين طرح شدند .
وي با اشاره به اينكه هر يك كارشناس تغذيه و يك روانشناس جمعيت 30 تا 50 هزار نفري را زير پوشش خواهند داشت ، ادامه داد : با توجه به تعداد كم كارشناسان تغذيه ، در فراخوان ديگر نسبت به جذب كارشناسان بيشتر در اين حوزه اقدام خواهد شد .
معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران گفت: اين افراد با استقرار در 44 مركز جامع سلامت شهرهاي مازندران افراد نيازمند مشاوره هاي تغذيه اي و روانشناسي كه از سوي پزشك و دستيار پزشك ارجاع داده مي شوند ، خدماتدهي مي كنند .
وي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ و آﮔﺎهﯽ ﮔﺮوههﺎي هﺪف، اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره هﺎي راﯾﮕﺎن روانپزﺷﮑﯽ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، درﻣﺎن و ﮐﺎهﺶ آﺳﯿﺐهﺎي ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و اﻟﮑﻞ،ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎري ، مهارت هاي زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري را از جمله خدماتي برشمرد كه كارشناسان روانشناسي دراين طرح به افراد ارائه خواهند كرد .
آهنگر ادامه داد :دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وپيشگيرانه ﺗﻐﺬﯾﻪ،اﻓﺰاﯾﺶ برخورداري ﻣﺮدم از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوران ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪاي ﺑﺮاي پيشگيري از بيماري هاي مزمن را از دستاوردهاي حضور كارشناسان تغذيه در مراكز جامع سلامت مازندران است .
وي گفت:پيش ازاجراي طرح خدمات رايگان مشاوره تغذيه و روانشناسي در مازندران تنها يك كارشناس تغذيه و روانشناس در مراكز بهداشت و درمان شهرستان هاي مازندران بصورت ستادي حضور داشتند كه مبادرت به انجام كارهاي آموزشي مي كردند .
به گفته معاون فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران با اجراي اين طرح بستر براي حضور كارشناسان تغذيه و روانشناس بصورت محيطي در جامعه فراهم شد.
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان يكي از 11 ﺑﺴﺘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ است .
طرح تحول نظام سلامت از 15 ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز شد كه در چارچوب آن بسته هاي مختلف درماني به قشرها و مناطق مختلف ارائه مي شود.ك/3

 

كارشناسان تغذيه وروانشناس خدمات رايگان به مازندراني هاارائه مي كنند
Powered by DorsaPortal