معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
تاریخ: 1394/11/27 تعداد بازدید: 38
جلسه مميزي برنامه ايمني آب در مركز بهداشت استان برگزار شد
جلسه مميزي برنامه ايمني آب ساري با هدف نظارت بر اجراي برنامه با حضور تيم ملي راهبردي بهبود كيفيت آب كشور متشكل از كارشناس شركت مميزي آب و فاضلاب كشور، كارشناس ارشد وزارت بهداشت ،شركت آب و فاضلاب مازندران به عنوان رييس كميته، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران به عنوان دبير كميته و سازمان آب و فاضلاب شهري ، آب و فاضلاب روستايي استان، سازمان حفاظت از محيط زيست استان، جهاد كشاورزي و كارشناسان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي به عنوان اعضاي اصلي تشكيل شد

جلسه مميزي برنامه ايمني آب در مركز بهداشت استان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران، جلسه مميزي برنامه ايمني آب ساري با هدف نظارت بر اجراي برنامه با حضور تيم ملي راهبردي بهبود كيفيت آب كشور متشكل از كارشناس شركت مميزي آب و فاضلاب كشور، كارشناس ارشد وزارت بهداشت ،شركت آب و فاضلاب مازندران به عنوان رييس كميته، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران به عنوان دبير كميته و سازمان آب و فاضلاب شهري ، آب و فاضلاب روستايي استان، سازمان حفاظت از محيط زيست استان، جهاد كشاورزي و كارشناسان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي به عنوان اعضاي اصلي تشكيل شد

.كارشناس شركت مميزي اب و فاضلاب كشورو عضو كميته راهبردي ملي برنامه آب در اين جلسه گفت:در مميزي برنامه اي آب 15 شهر در كشور انتخاب شده در غالب اين كميته قرار است برنامه ايمني آب در اين شهرها به اجرا برسد.

منتظري مهمترين اهداف برنامه ايمني آب را پيشگيري از آلودگي منابع آب، تصفيه آب براي كاهش يا حذف آلودگي، دستيابي به استانداردهاي كيفي آب، پيشگيري از آلودگي مجدد در صورت ذخيره سازي، توزيع و مصرف آب آشاميدني سالم از نقطه آبگير تا مصرف از مهمترين اهداف برنامه ايمني آب بيان كرد.
معاون بهره برداري آب و فاضلاب شهري مازندران با بيان اينكه شهر ساري يكي از شهرهايي است كه از سوي وزارت نيرو و وزارت بهداشت كشور به عنوان پايلوت انتخاب شده است گفت:با اجراي برنامه ايمني آب ساري گام بزرگي در جهت حفظ و ارتقاء كيفيت آب و جلوگيري از ورود آلودگي ها به منابع تامين آب و شبكه هاي آبرساني برداشته خواهد شد. اين برنامه در راستاي حفظ و ارتقاء كيفيت آب و جلوگيري از آلوده شدن آب آشاميدني از حوضه آبريز تا نقطه مصرف اجرا مي شود.

محمودي افزود:اين برنامه در شهر ساري از سال 92 شروع شده و در راستاي آن كه شامل 12 مرحله است ، مراحل 1و 2 آن كه شامل تشكيل تيم كميته فني استاني و انجام توصيف و ارزيابي حوضه هاي آبريز منابع تامين آب ،تصفيه خانه ها ،مخازن وشبكه توزيع ،مصرف كننده ها بوده تا كنون طي بازديد هاي دوره اي انجام شده است.

به گفته وي اجراي برنامه ايمني آب با هدف تدوين راهكارهاي لازم نسبت به پايش آب در چرخه استحصال تا مصرف بوده تا با ارزيابي دقيق‌تر، آب با مطلوبيت بالا در دسترس مشتركين قرار گيرد.

كارشناس ارشد وزارت بهداشت و درمان كشور تامين سلامت بيشتر براي مصرف كنندگان از اهم برنامه هايي است كه در وزارت بهداشت و اب و فاضلاب كشور به عنوان متولي آب شرب از شهر ها و روستاها پيگيري مي شود در حقيقت اين مميزي براي رصد پيشرفت برنامه در شهرهايي است كه انتخاب شده اند .

بيگي افزود: اميدواريم در سال هاي اينده اجراي اين برنامه به تمامي كشور با تجربياتي كه از اجراي اين برنامه 15شهر انتخاب شده بدست آمده است اجرايي شود. وضعيت اجراي برنامه مميزي در شهر ساري مطلوب به نظر مي رسد نواقص و كمبود هايي مشاهده مي شود كه اميدواريم در مميزي كه در 6 ماه اينده برگزار مي شود برطرف شود. اميدوارم شهر ساري جزء بهترين ها در اجراي اين برنامه قرار گيرد.

معاون فني مركزبهداشت مازندران با بيان اينكه اميدواريم برنامه ايمني آب، بتواند در ارتقاي سطح بهداشت آب آشاميدني ساري، نقش موثري داشته باشد. مميزي برنامه به عنوان يكي از فعاليت هاي مهم جهت دستيابي به اهداف فاز اعتبارسنجي كارايي در اين برنامه در نظر گرفته شده است و در قالب اين فعاليت تلاش مي شود شواهدي ارائه گردد كه طراحي و بهره برداري سيستم آبرساني، امكان تحويل مستمر آب با كيفيت مطلوب را به مصرف كننده فراهم مي آورد.

دكتر نادر آهنگر با اشاره به ابلاغ شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور درخصوص الزام اجراي برنامه ايمني آب آشاميدني (WSP)از سوي سازمان جهاني بهداشت افزود: در پي انتخاب شهر ساري بعنوان پايلوت برنامه ارزيابي و مميزي كميته ملي راهبري انجام شد.

وي اظهار كرد:با توجه به اين كه دو رودخانه سفيدرود و شيرين رود تامين كننده منابع آب شرب شهر ساري است بايد در حوزه حريم،مخازن،تصفيه خانه شبكه آبرساني،اشعابات و مصرف مديريت شود.

وي در خصوص برنامه ايمني آب(WSP) خاطرنشان كرد: مطمئن شدن از كيفيت آب بر اساس مديريت خطر كه عبارت است از اجراي سيستم يكپارچه با همكاري كليه ارگان هاي ذي ربط جهت دستيابي به رويكرد جديد سازمان بهداشت جهاني، كه در حقيقت اجراي بند 7 سند راهبرد ملي بهبود كيفيت آب ساري به منظور پيشگيري از آلودگي منبع آب و تصفيه آب براي كاهش يا حذف آلودگي، دستيابي به استانداردهاي كيفي آب، پيشگيري از آلودگي مجدد در صورت ذخيره سازي، توزيع و مصرف آب آشاميدني سالم از نقطه آبگير تا مصرف است.

معاون فني مركز بهداشت مازندران اظهار كرد:نتايج مميزي و رهنمود هاي لازم در خصوص هر چه بهتر اجرا شدن اين برنامه در ساري و همكاري هاي بين بخشي سازمان ها تاكيد شده است.

به گفته وي اجراي برنامه ايمني آب با هدف تدوين راهكارهاي لازم نسبت به پايش آب در چرخه استحصال تا مصرف بوده تا با ارزيابي دقيق تر،آب با مطلوبيت بالا در دسترس مشتركين قرار گيرد.

جلسه مميزي برنامه ايمني آب در مركز بهداشت استان برگزار شد
Powered by DorsaPortal