معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ سه شنبه ۱ مهر
تاریخ: 1394/12/19 تعداد بازدید: 32
. داشتن مهارت ارتباطي موثر و كارآمد در روابط سازماني باعث ايجاد انگيزه شغلي ، رضايتمندي و موفقيت شغلي در كاركنان مي شود
مدير گروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران : ارتباط يكي از مهمترين و در عين حال با ارزش ترين بخش از زندگي ما را تشكيل مي دهد. داشتن مهارت ارتباطي موثر و كارآمد در روابط سازماني باعث ايجاد انگيزه شغلي ، رضايتمندي و موفقيت شغلي در كاركنان مي شود.

مدير گروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد حوزه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشكي مازندران :

ارتباط يكي از مهمترين و در عين حال با ارزش ترين بخش از زندگي ما را تشكيل مي دهد. داشتن مهارت ارتباطي موثر و كارآمد در روابط سازماني باعث ايجاد انگيزه شغلي ، رضايتمندي و موفقيت شغلي در كاركنان مي شود.

هاشم ورزي در كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي با موضوع برقراري ارتباط موثر كه براي روانشناسان مراكز جامع خدمات سلامت منطقه شرق استان برگزارشد ، طي مصاحبه اي اعلام داشتند : مهارت برقراري ارتباط موثر يكي از پيش بيني كننده هاي سلامتدر آدمي است. چراكه انسان يك موجود چهار بعدي است و داراي ابعاد جسماني ، رواني ، اجتماعي و معنوي مي باشد، از اين رو سلامت هم در برگيرنده اين ابعاد چهارگانه است . يكي از جنبه هاي مهم وجودي و ابعاد سلامتي درانسان سلامت اجتماعي است . اينكه انسان بتواند با هر فردي غير از خودش رفتاري مناسب و سازگارانه داشته باشد . ديگران را همانطور كه هستند بپذيرد نه آنطور كه ما مي خواهيم باشند .

مدير گروه سلامت رواني ، اجتماعي و اعتياد در ادامه اظهار نمودند: يكي از جنبه هاي مهم ارتباط ، روابط درون سازماني است . كه داراي سه بخش مهم : مديريتي ، بدنه كارشناسي و بخش خدماتي است .هر كدام از اين حوزه ها مسئوليت ها و وظائف مخصوص خود را داشته و به يك سري فعاليتهائي مشغولند.در چنين شرائطي بين افراد هر حوزه و افراد حوزه هاي مختلف روابط متنوعي وجود دارد كه به آن روابط سازماني گفته مي شود. ايشان در ادامه به نقش عوامل مخرب مانند: سلطه گري ، محدويت منابع ، شايعه و شايع پراكنيو پيامدهاي آن در روابط سازماني اشاره نمودند. و خواهان آموزش كاركنان نظام سلامت و همه ي دستگاههاي اداري در زمينه مهارتهاي ارتباط موثر براي ارتقاء سطح سلامت رواني كاركنان و بهبود فضاي كارو تلاش شدند.

خانم دكتر هاشمي متخصص روانپزشكي شبكه بهداشت ودرمان شهرستان بهشهر:

مهارتهاي زندگي يك راهكار بسيار قوي براي ارتقاي سطح سلامت رواني و ابزاري براي پيشگيري از آسيب هاي رواني ،اجتماعي است . كه متوليان سلامت رواني جامعه مي توانند از اين ابزار در جهت توانمندسازي نوجوانان و جوانان در ابعاد رواني ، اجتماعي و پيشگيري از آسيبهاي ناشي از آناستفاده نمايند.

خانم دكتر هاشمي روانپزشك مدرس كارگاه مهارتهاي زندگي با موضوع برقراري ارتباط موثردر بهشهر اظهار داشتند:مهارتهاي زندگي به افرادكمك مي كنند تا سطح بهداشت رواني خويش و جامعه را ارتقاء بخشند.از اين رو با توجه به تغيير ساختار زندگي از شكل سنتي به مدرن و لزوم توانمندسازي گروههاي هدف لازم است همه ي والدين ، نوجوانان و جوانان و دانش آموزان در خصوص مهارتهاي زندگي آموزش ببينند.

. داشتن مهارت ارتباطي موثر و كارآمد در روابط سازماني  باعث ايجاد انگيزه شغلي ،  رضايتمندي و موفقيت شغلي در كاركنان مي شود
Powered by DorsaPortal