شبکه بهداشت و درمان تنکابن
۱۳۹۹ شنبه ۱۴ تير
br ENGLISH
date: 1391/03/02 review : 116
اطلاع رسانی طرح پزشک خانواده شهری
همانگونه که می دانید سلامتی تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی شود و عبارت از یک حالت آسودگی کامل جسمی، روانی و اجتماعی می باشد.

پزشک خانواده در مناطق شهری :

مقدمه

همانگونه که می دانید سلامتی تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی شود و عبارت از یک حالت آسودگی کامل جسمی، روانی و اجتماعی می باشد.

بر طبق اساسنامه سازمان جهانی بهداشت ، بهره مندی از بالاترین استانداردهای قابل دسترسی سلامتی ، یکی از اساسی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب ، اعتقادات سیاسی ، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی اوست و دولتها متولی سلامت آحاد جامعه میباشند. بر این اساس نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم به اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق شهری نموده است

کلیات طرح :

« درطرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در مناطق شهری »

خدمات بهداشتی و درمانی در سه سطح تعریف شده و ارائه میگردد:

* سطح یک : بسته خدمتی شامل خدماتی که در پوشش فهرست های انواع مراقبتها ، چه پیشگیرانه و چه درمانی قرار دارند، توسط تیم سلامت که مسئولیت آن با پزشک خانواده می باشد به جمعیت تحت پوشش ارائه میگردد.

* سطح دو: خدمات تخصصی سرپایی یا بستری را در اختیار ارجاع شدگان از سطح یک قرار می دهد و سپس پزشک خانواده ارجاع کننده را از نتیجه کارخویش مطلع می سازد.

*سطح سه: خدمات فوق تخصصی سرپایی یا بستری دارای اولویت را در چهــارچوب بیمه های پایه در اختیــار ارجاع شدگان از سطوح یک و دو قرار می دهد و بازخورد لازم را برای سطح ارجاع کننده فراهم می سازد.

* تذکر مهم :  لازم به ذکر است که سازمانهای بیمه گر فقط خدماتی را که در قالب نظام ارجاع و توسط پزشکان عضو شبکه ارجاع( این خدمـــات شامل ویزیت-دارو  کلیه خدمــات  درمــانی ،  پاراکلینیــک وبستری و.. می باشد) ارائه می گردد ، تحت پوشش قرار خواهند داد.

*سازمان های بیمه گر: منظور سازمانهایی است که خدمات درمانی پایه را برابر فهرست تعهدات مصوب شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور ارائه می کنند و مشتمل است بر سازمان تأمین اجتماعی ، بیمه خدمات درمانی ، نیروهای مسلح و کمیتـه امداد امام خمینی  (ره).

سطوح طرح :

* تیم سلامت

* شبکه ارجاع شامل بخش سرپایی و بخش بستری

- بخش سرپایی شبکه ارجاع:

کلیه پزشکان (اعم از عمومی یا تخصص های مختلف ) و پیراپزشکان داوطلب عضویت در شبکه ارجاع ، می بایست پس از فراخوان از طرف دانشگاه اقدام به ثبت نام نمایند.

- بخش بستری شبکه ارجاع:

کلیه مراکز ارائه کننده خدمات سطح 2و3 سرپایی و بستری (مراکز تخصصی وفوق تخصصی)اعم از دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی ، مراکز خیریه و خصوصی می توانند بعنوان ارائه کنندگان خدمات در سطح دوم و سوم برای ارجاع شوندگان از سوی پزشک خانواده فعالیت نمایند. به این منظور بیمارستانهای مذکور می بایست عضو شبکه ارجاع شوند.

تبصره:

مراکز تخصصی و بیمارستانهای دولتی و نهادهای عمومی وابسته به دولت موظف هستند در طرح شرکت نمایند و پس از فراخوان از طرف دانشگاه اعلام آمادگی نمایند.

* نکته مهم : پزشک خانواده می تواند به جای ارجاع بیمار یا بیماران به سطح دوم و سوم ، به یکی از روشهای موجود (تلفن اینترنت-تله مدیسین و...) مشکل بیمار یا بیماران را با پزشکان سطح دوم و سوم مطرح و از مشاوره آنان در تشخیص و درمان استفاده نمایند. بدیهی است مسئولیت استفاده یا عدم استفاده از نتایج مشاوره درمانی بر عهده پزشک خانواده است. لازم به ذکر است که هزینه انجام مشاوره های تلفنی در قالب نظام ارجاع به پزشکان طرف مشاوره پرداخت میگردد.

راه اندازی نظام بیمارستانهای معین :

برای این منظور هر شهــرستان به محدوده هـای مختلفی بر اساس نظر کارشناسان استانی تقسیم می شود و در هر محدوده یک بیمارستان معین دارای حداقل 4 رشته پایه مشخص می شود که مراکز ارائه درمان سرپایی را پوشش خواهد داد . پزشکان خانواده در منطقه مزبور می توانند بصورت شبانه روزی با پزشکان متخصص و فوق تخصص حاضر در برنامه کاری بیمارستان معین مشاوره غیرحضوری داشته باشند.

بیمارستان مرجع:

برای بیمارستانهای معین ،بیمارستان مرجع منطقه ای در نزدیک ترین فاصله ممکن (مناطق با سطح بندی خدمات بستری کشور) مشخص می شود تا در مواردی که این بیمارستانها امکانات لازم را نداشته باشند بیماران را به بیمارستانهای مرجع اعزام نمایند.

بیمارستان عالی:

برای هر دانشگاه یک یا چند بیمارستان عالی تعیین خواهد شد که اقدامات درمانی فوق تخصصی را در آن رشته خاص انجام خواهد داد. پزشکان عضو هیئت علمی بیمارستان عالی موظفند در ساعات کاری اعلام شده (ساعات آنکال و ساعات درمانگاه) به مشاوره غیرحضوری پزشکان متخصص معین یا مرجع تحت پوشش خود پاسخ دهند.

 

 

                                   

اطلاع رسانی طرح پزشک خانواده شهری
Powered by DorsaPortal