مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1398/06/02 تعداد بازدید: 15
اجراي طرح غربالگري دانش اموزان درمدارس در ساري
باشروع فصل بازگشايي مدارس طرح غربالگري دانش اموزان گروه سني 5 تا18 سال درسراسرمدارس استان مازندران اغازشد.

اجراي طرح غربالگري دانش اموزان درمدارس در ساري

 

باشروع فصل بازگشايي مدارس طرح غربالگري دانش اموزان گروه سني 5 تا18 سال درسراسرمدارس استان مازندران اغازشد.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي درماني استان مازندران:

كارشناس مسئول بهداشت مدارس مركز بهداشت شهرستان ساري در اين رابطه گفت:از اول تير تا31 شهريور بخشي از فعاليتهاي طرح غربالگري درفصل تابستان انجام مي گرددواين فعاليتها درقالب هماهنگي بااموزش وپرورش وسازمان كودكان استثنايي مي باشد

وي گفت:گروه سني دانش اموزان پيش دبستاني 6-5 سال وگروه سني دانش اموزان اول دبستاني

7-6سال به پايگاه سنجش مراجعه مي كنند ويكسري معاينات را در پايگاه سنجش انجام مي دهند ودرادامه فرايندجهت انجام معاينات غربالگري به پزشكان خانواده ارجاع مي شوند.

زمردخليلي افزود:انتظارداريم 1 درصدجمعيت تحت پوشش هرپزشك خانواده دانش اموزان هرگروه باشند.

كارشناس مسئول بهداشت مدارس ساري افزود:غربالگري دوره دوم كه شامل پايه هاي چهارم ابتدايي،هفتم ودهم مي باشد كه ازتاريخ 1/7/98اغاز خواهدشد.هم چنين دانش اموزان پايه دهم درفصل تابستان واكسينه توام خواهندشد.

انتظارمي رود كه نوجوانان غيردانش اموز وبازمانده ازتحصيل سنين 6،9،12،15 سال نيزمعاينات غربالگري انان انجام شود.

خليلي ضمن اشاره به برنامه هاي معاينات كه درطول سال انجام مي شودگفت:دربحث سلامت مركز بهداشت برنامه هاي اموزشي مختلفي دردست اجرا دارد كه شامل تمرينات كششي،سوانح و حوادث ، سلامت بهبودتغذيه واموزش دوره بلوغ مي باشد.

خليلي اظهاركرد:تمامي گروهها درگير بحث سلامت، پزشكان خانواده درپايگاه هاي سلامت ،مراكز بهداشتي و درماني و خانه هاي بهداشت فعاليت وخدمات دهي را با همكاري مركز بهداشت انجام مي دهند

وي بااشاره به برنامه ريزي مدون مدارس دراجراي اين طرح تاكيدكرد:مديران مدارس به وقتش ازدانش اموزان بخواهند فرم برگ زرد رادريافت و  دربحث اموزش زمان بندي كه نياز است رادراختيار كارشناسان سلامت بهداشت قراردهند تا كارشناسان دركمال ارامش بتواننداموزش هاي لازم رادراختيار اين عزيزان قراربدهند.

وي ضمن اشاره به نقش مهم اوليائ دانش اموزان دراين زمينه افزود:اولياي دانش اموزان بايدمطالبات خود راازمديرواولياي مدارس دريافت وپرسنل بهداشت بنابردستورالعمل كشوري وپروتكل كه دراختيار اين مركز مي باشدخدمات دهي رابه عزيزان اموزش وپرورش داشته باشيم.

 

اجراي طرح غربالگري دانش اموزان درمدارس در ساري
Powered by DorsaPortal