مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1392/11/06 تعداد بازدید: 29
برگزاري كلاس هاي آموزشي احيا ءقلبي و تنفسي ( (CPR در آموزشگاه بهورزي
روابط عمومي مركز بهداشت ساري: مر كز آموزش بهورزي ساري، اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشي احيا ءقلبي و تنفسي ( (CPR و آشنايي با عوامل زيان آور محيط كار ،حفظ و ارتقاءسلامت كارو پيشگيري از حوادث در محيط كار به 300 نفر از بهورزان و كارشناسان بهداشت خانواده، ماماهاي بهبر، بهداشت محيط و حرفه اي مراكز بهداشتي درماني روستايي نموده است.

روابط عمومي مركز بهداشت ساري:

مر كز آموزش بهورزي ساري، اقدام به برگزاري كلاسهاي آموزشي احيا ءقلبي و تنفسي ( (CPR و آشنايي با عوامل زيان آور محيط كار ،حفظ و ارتقاءسلامت كارو پيشگيري از حوادث در محيط كار به 300 نفر از بهورزان و كارشناسان بهداشت خانواده، ماماهاي بهبر، بهداشت محيط و حرفه اي مراكز بهداشتي درماني روستايي نموده است.

در راستاي برنامه جامع عملياتي مر كز آموزش بهورزي ساري كلاسهاي آموزشي احيا ءقلبي و تنفسي ( (CPRدر ماههاي آذر و دي 92جهت آموزش به 300 نفر از بهورزان خانه هاي بهداشت و كاردان و كارشناسان بهداشت خانواده و ماماهاي بهبرمراكز بهداشتي درماني روستايي به صورت تئوري و عملي به همراه فيلم آموزشي ،پيش آزمون و پس آزمون و پرسش و پاسخ و ...توسط طاهره امام هادي مربي پرستاري و افسانه ميرزا خاني در مركزآموزش بهورزي ( به تعداد 10 جلسه) و در مراكز كياسر،سنگده،تلمادره، و محمد آباد (به تعداد 4 جلسه) برگزار گرديد.

برگزاري كلاس هاي آموزشي احيا ءقلبي و تنفسي  ( (CPR در آموزشگاه بهورزي
Powered by DorsaPortal