مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ جمعه ۱۷ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1392/11/20 تعداد بازدید: 29
آزمون بهورزي با هدف ارتقاء سطح آگاهي بهورزان شهرستان ساري صبح روز پنج شنبه مورخ 92.11.17 در دانشكده پرستاري مامايي نسيبه ساري برگزار شد.
روابط عمومي مركز بهداشت ساري: آزمون بهورزي با هدف ارتقاء سطح آگاهي بهورزان شهرستان ساري صبح روز پنج شنبه مورخ 92.11.17 در دانشكده پرستاري مامايي نسيبه ساري برگزار شد.

روابط عمومي مركز بهداشت ساري:

آزمون بهورزي با هدف ارتقاء سطح آگاهي بهورزان شهرستان ساري صبح روز پنج شنبه مورخ 92.11.17 در دانشكده پرستاري مامايي نسيبه ساري برگزار شد.

آزمون بهورزي با هدف ارتقاء آگاهي و نيازسنجي آموزش بهورزان در سطح شهرستان ساري با حضور 258 نفر شركت كننده ساعت 9 صبح 92.11.17 در دانشكده پرستاري مامايي نسيبه ساري برگزار شد.اين آزمون همه ساله توسط آموزشگاه بهورزي ساري مديريت و اجرا مي شود.

آزمون بهورزي با هدف ارتقاء سطح آگاهي بهورزان شهرستان ساري صبح روز پنج شنبه مورخ 92.11.17 در دانشكده پرستاري مامايي نسيبه ساري برگزار شد.
Powered by DorsaPortal