مرکز بهداشت ساری
۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1394/08/14 تعداد بازدید: 8
اهتمام جدي مسئولان بر اجراي سياست افزايش جمعيت
براساس مطالعات انجام شده و اطلاعات حاصل از سرشماري سال 1390 در كشور ،ميزان باروري كلي در كشوربه كمتر از 2.1 فرزند به ازاي هرزن )حد جايگزيني ( كاهش يافته است تداوم اين امر مي تواند سبب شود كه رشد جمعيت كشور در سال هاي آينده به صفر برسد.

اهتمام جدي مسئولان بر اجراي سياست افزايش جمعيت

رييس مركز بهداشت شهرسان ساري دراولين همايش تبيين سياست هاي كلي جمعيت در راستاي ارتقاي نرخ باروري كلي مبتني بر سلامت مادر وكودك گفت: براساس مطالعات انجام شده و اطلاعات حاصل از سرشماري سال 1390 در كشور ،ميزان باروري كلي در كشوربه كمتر از 2.1 فرزند به ازاي هرزن )حد جايگزيني ( كاهش يافته است تداوم اين امر مي تواند سبب شود كه رشد جمعيت كشور در سال هاي آينده به صفر برسد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت شهرستان ساري،«دكتر عقيل برزگر» اظهار كرد:بر اساس مطالعات جمعيت شناسي و ديدگاه هاي جمعيت شناسان در صورت تداوم روند فعلي باروري ،رشد جمعيت كشور در حدود سال  1420_1415 صفر خواهد شد و در صورت ادامه روند ،رشد جمعيت به سوي منفي شدن ادامه خواهد يافت.

وي افزود: با عنايت به تاكيد مقام معظم رهبري بر نقش مسايل فرهنگي در كاهش فرزندآوري رويكردهاي اتخاذ شده توسط وزارت بهداشت براي ارتقاي نرخ باروري كلي و با تاكيد بر فرهنگ سازي و ارتقاي دانش در سطوح آموزشي دبستان تا دبيرستان،دانشگاه و جامعه تاكيد مي شود.

رييس مركز بهداشت شهرسان ساري خاطرنشان كرد:اقدامات انجام گرفته در كشور و استان بيانگر بسترسازي جهت ارتقاي سطح باروري و افزايش جمعيت بوده و لازم است در اين خصوص آسيب شناسي بيشتر با همكاري هاي بين بخشي توسط كارشناسان و متخصصين بهداشت، دستگاههاي متولي جمعيت شناسي، سازمان هاي مردم نهاد وخصوصاً فرهنگ سازي توسط روحانيت محترم درجهت تغيير نگرش افراد جامعه صورت پذيرد تا در كشور و استان با كاهش جمعيت روبرو نشويم.

برزگرگفت:در صورت ادامه روند كاهش جمعيت، نرخ رشد جمعيت جوان كشور كاهش يافه و در نهايت بازوهاي توانمند كار و توسه محدود شده و مسير ترقي و پيشرفت جامع ناهموار مي شود. همان گونه كه اين امر دربيانات مقام معظم رهبري نيز كاملاً مشهود است جمعيت جوان و با نشاط و تحصيلكرده و با سواد كشور، امروزيكي از عامل هاي مهم پيشرفت است.

وي اظهار كرد:در بحث سياست هاي جمعيتي، نبايد صرفا نرخ باروري لحاظ شود بلكه در كنار آن بايد مساله ارتقاء اميد به زندگي در جامعه، كاهش آسيب هاي اجتماعي، توجه به بحث سلامت مادر و كودك، كاهش آلودگي هاي زيست محيطي، فرهنگ سازي در بحث سلامت، توانمندسازي جمعيت با اقدامات و سياست هاي كارآفريني و تخصصي، ايجاد اشتغال موثر براي جوانان، پراكندگي جمعيت، وفاق و همدلي ميان اقوام و رصد مستمر نرخ جمعيت نيز به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد.

 

اهتمام جدي مسئولان بر اجراي سياست افزايش جمعيت
Powered by DorsaPortal