شبکه بهداشت و درمان فریدونکنار
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1397/07/05 تعداد بازدید: 11
4 مهر روز ملي بهداشت محيط
توسعه و سلامت
 عصر نوين را بايد عهد استيلاي تكنولوژي واقتصاد دانست كه در آن اهداف و مقاصد مادي انسان به عنوان تنها هدف ، مطرح شده است تا آنجايي كه برخي از صاحب نظران بر اين باورند كه تكنولوژي جديد جنبه فراگيرنده ، يك بعدي و جهاني پيدا كرده و بطور وحشتناكي به يك امر عادي تبديل شده است .

امروزه جامعه انساني در يك لحظه تعيين كننده از تاريخ قرار دارد ، به خاطر رشد صعودي جمعيت ، نقش بشر در خلال چند دهه از يك نقش ناچيز به يك نقش عمده و تعيين كننده صحنه اكولوژيكي جهان تبديل شده است .

توسعه پايدار يك ضرورت اجتناب ناپذير است و رسيدن به يك تفكر جديد اقتصادي نياز دارد كه در آن آينده و خطراتي كه متوجه مردم است درك شود و بر پايه آن با استفاده از الگوي مناسب كاهش مصرف واستفاده بهينه از منابع انجام گيرد.

توسعه پايدار با مفهوم گسترده و جامع ، همه امور زندگي اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي كشور را در بر مي گيرد كه در بخش اجتماعي مسايل مربوطه به جمعيت ، اشتغال ، بهداشت عمومي ، تامين اجتماعي ، فقرزدايي ، نقش گروههاي اجتماعي نظير زنان ، جوانان ، كودكان و نوجوانان در امور اجتماعي و مسائل حاضر اجتماعي مطرح مي شوند.

هر پديده با ظهور خود آغازگر يكسري تحول وتغييرات در جهان چه مثبت و چه منفي مي باشد ، اين پديده خواه حاصل طبيعت باشد يا سرمايه گذاري عقلاني انسان ، داراي مزايا و معايب خاص خود مي باشد.

ديدگاههايي كه انسان را ملاك توسعه قرار مي دهد ، براي سلامت ارزش قائل است و اعتقاد دارد كه اگر سلامت فراهم نباشد افراد ، خانواده ها ، جوامع و ملتها نمي توانند اميدي براي دست يافتن به هدفهاي اجتماعي واقتصادي داشته باشند . چنين ديدگاههايي ، دستاوردهايي را كه به قيمت فساد اجتماعي يا لطمه ديدن سلامت بدست مي آيد ، نمي پذيرد بلكه با قاطعيت ، سلامت را در مركز همه برنامه هاي توسعه قرار مي دهد ، تا پيشرفت هاي اقتصادي و تكنولوژيك با حفاظت و اعتلاي كيفيت زندگي همگان همگام باشد.

‹‹ نمي خواهيم فقط زنده باشيم بلكه مي خواهيم زندگي كنيم››

پيامدهاي منفي برخي از سياستهاي توسعه همراه با انتقال دموگرافيك و اپيدميولوژيك ، حجم گرفتاريهايي را كه نظامهاي سلامتي بايد با آن مقابله كنند ازدياد مي بخشد . بخش سلامت به دليل در ميان نبودن عزم سياسي براي سرمايه گذاري بهاي سنگيني را مي پردازد ، به عنوان مثال ناتواني در تامين غذا براي همگان ، آب آشاميدني و سالم سازي محيط ، همچنان موجب بروز بيماريهايي بسيار خواهد بود . هدف توسعه اين است كه به مردم امكان دهيم تا زندگي خود را از نظر اقتصادي مولد واز نظر اجتماعي رضايت بخش كنند .

سلامت ، بنيادي است كه تمام كوششهاي انسان بر آن قرار گيرد . در حقيقت سلامت ، بازتاب شرايط زندگي است ، نابرابريها را نشان مي دهد و قطعاً بايد محور برنامه هاي توسعه باشد.

بطور كلي سلامت انسان در رابطه با توسعه به دو شكل مورد تهديد قرار مي گيرد :

الف ) تهديدهاي سنتي : كه ناشي از عدم توسعه يافتگي است ، شامل فقدان دسترسي به آب آشاميدني سالم ، بهسازي ناكافي محيط ، آلودگي غذا، آلودگي هواي ناشي از سوخت نامناسب در منازل ، وضع نامناسب زباله و فاضلاب ، ناقلين بيماريها و بروز اپيدمي بيماريهاي واگير ، اين نوع تهديدها ساده بوده و با اعمال و اجراي برنامه هاي توسعه قابل كنترل و رفع هستند.

ب ) تهديدهاي مدرن : كه ناشي از توسعه يافتگي است مانند آلودگي آب ناشي از افزايش جمعيت ، صنعت ، كشاورزي ، آلودگي هواي شهرها ، تجمع مواد زائد خطرناك ، بيماريهاي عفوني جديد ، بيماريهاي مزمن مانند قلب و عروق ، سرطانها و بيماران رواني و سوانح و حوادث ، مخاطرات شيميايي وتماس با پرتوها و... كه اينگونه تهديدها پيچيده بوده و به راحتي قابل كنترل نيستند.

4 مهر روز ملي بهداشت محيط
Powered by DorsaPortal