شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
br ENGLISH
تاریخ: 1394/05/13 تعداد بازدید: 28
هفته جهاني شيرمادر(10-16 مرداد 94)
در مورخ 10/5/94 (هفته جهاني شيرمادر ) از كودكان شيرخوار و مادران بستري در بيمارستانهاي شهرستان عيادت شد.

در مورخ 10/5/94 كارشناس مسئول بهداشت خانواده (فاطمه توسلي)، كارشناس برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر(محجوبه صوراسرافيل)، كارشناسان سلامت كودكان شهرستان قائمشهرو نمايندگاني از شهرداري و بهزيستي شهرستان ، با اهداء شاخه هاي گل به كودكان شيرخوار و مادران بستري در بيمارستانهاي دوستدار كودك شهرستان از آنها عيادت شد.ضمنا اززحمات تعدادي پزشك متخصص كودكان، مسئولين بخشهاي زنان و اطفال نيز قدرداني شد.

هفته جهاني شيرمادر(10-16 مرداد 94)
Powered by DorsaPortal