بيمارستان دكتر بهشتي نوشهر
۱۳۹۹ دوشنبه ۲۳ تير
br ENGLISH
تاریخ: 1394/08/21 تعداد بازدید: 10
تجهيز اتاق پرستاران به امكانات رفاهي مناسب بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
اتاق استراحت پرستاران همگام با اجراي برنامه تحول نظام سلامت ودستور العمل ارتقاي كيفيت هتلينگ در بيمارستانهاي دانشگاهي در مرحله اول با اعتبار 600ميليون ريالي به امكانات رفاهي مجهز گرديد.

 اتاق استراحت پرستاران دربيمارستان شهيد بهشتي نوشهرهمگام با اجراي برنامه تحول نظام سلامت ودستور العمل ارتقاي كيفيت هتلينگ در بيمارستانهاي دانشگاهي در مرحله اول با اعتبار 600ميليون ريالي به امكانات رفاهي مجهز گرديد. اين امكانات شامل صندلي تختخوابشو ،يخچال،مايكروفر،كمد لباس ،چاي ساز ورنگ آميزي ديوارهامي باشد كه تهيه وتحويل بخشهاي درماني گرديد.

تجهيز اتاق پرستاران به امكانات رفاهي مناسب بيمارستان شهيد بهشتي نوشهر
Powered by DorsaPortal