معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
دستورالعمل هاي مديريت
دســتورالعـمل ها
 
 


دستورالعمل بازنگری مرگ مادران 1395راهنمای کشوری مراقبت های مادران (ویژه دانش آموخته مامایی) 1395راهنمای کشوری مراقبت های مادران (ویژه بهورز) 1395راهنمای پیشگیری از سقط های القایی
راهنمای تکمیل فرم های مراقبت های تنظیم خانواده
دستورالعمل کمیته نظارت بر توبکتومی1393
رویکرد دفتر سلامت خانواده وزارت در ارتقای نرخ باروری کلی
 مکاتبه تشدید آمادگی در زمینه مراقبت کروناویروس(اسفند 98)
مکاتبه چگونگی ارائه خدمات به گروه های هدف و سنی در دوران اپیدمی کرونا(اسفند98)
مکاتبه کاهش موقت تعداد مراقبت های بارداری(اسفند98)مکاتبه دستورالعمل مراقبت از مادران باردار بستری یا مشکوک به کووید 19 در بیمارستانها(اسفند98)
 مکاتبه الزام حضور متخصص زنان بر بالین مادر باردار مبتلا یا مشکوک به کووید 19(اسفند98)
 مکاتبه نظارت بر بیمارستان های دارای موارد ابتلا به کروناویروس
 راهنمای تریاژ مادر باردار و بیماری کووید 19(ضمیمه نسخه 2) اسفند98
راهنمای تریاژ مادر باردار و بیماری کووید 19(ضمیمه نسخه 6) اردیبهشت 99
 راهنمای تریاژ مادر باردار و بیماری کووید 19(ضمیمه نسخه 7)چکیده راهنمای "آموزش بیماران و همراهان در ارتباط با پیشگیری از ابتلا به بیماری کروناویروس"چکیده راهنمای مراقبت
 توصیه های تغذیه برای پیشگیری از بیماریهای تنفسی و کرونا
 راهنمای بالینی و برنامه خدمت تیم سلامت (رده6 تا 18 سال)-غیر پزشک
 دستورالعمل اجرایی مدارس مروج سلامت- سال تحصیلی 98-97
 دستورالعمل تکمیل پرونده سلامت مدرسه
فرم های پرونده سلامت مدارس
راهنمای کیفی سازی مدارس مروج سلامت
راهنمای انتخاب مدارس مشمول کیفی سازی
راهنمای تنظیمات سامانه فرابر - مدارس
 دستورالعمل طرح سنجش و معاینات غربالگری دوره ای دانش آموزان- سال تحصیلی 99-98
 دستورالعمل دستورالعملدستورالعمل
 دستورالعملدستورالعمل
دستورالعمل
دستورالعمل
  دستورالعمل اجرایی ابزار غربالگری ASQ2
 دستورالعمل تکمیل فرم مراقبت نوزادان-خارج از بیمارستان
 بوکلت مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال-مانا 95(ویژه پزشک)2 تا 5 سال
دستورالعمل
 دستورالعمل
 دستورالعمل دستورالعمل دستورالعملدستورالعمل
بسته خدمات نوین سلامت میانسالان 1396- ویژه بهورز/مراقب سلامت - قسمت اول

دستورالعمل
 دستورالعمل دستورالعمل دستورالعمل دستورالعمل
 دستورالعملدستورالعمل
 دستورالعمل دستورالعمل
1399/07/21
Powered by DorsaPortal